نویسنده = �������� �������������� �������� ��������������