نویسنده = ������������������ ����������������
حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 15-25

ناصر چنانی؛ سیدمصطفی میرمحمدی