نویسنده = ������������������ ������ ��������
یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 5-18

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ سید حامد میرکریمی