نویسنده = ������������������������������ ������������������
نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 19-34

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان‌‌ماهینی