نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-46

مهدی سالمی؛ زهرا سیاحی؛ سید علی جوزی