نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-82

مهجبین ردایی؛ بهرام ملک محمدی