نویسنده = ������������ ����������
رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 83-95

شیرین زارعی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی؛ اباذر اسمعلی‌عوری