کلیدواژه‌ها = محیط‌‌زیست
شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 73-86

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری