دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 1-67 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


3. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ هلن اقصایی؛ سید حسین هاشمی


4. ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

صفحه 25-36

نازنین شیرانی سرمازه؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد