دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 1-200 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


11. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه)

صفحه 129-145

حمید برقی؛ امین دهقانی؛ حجت الله صادقی؛ مجید سعیدی‌راد