دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-103 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


5. ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور

صفحه 35-46

مریم جعفری نجف آبادی؛ محمدرضا علمی؛ احد ستوده؛ حمید سودائی‌زاده


9. رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان

صفحه 83-95

شیرین زارعی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی؛ اباذر اسمعلی‌عوری