دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 4-135 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


4. ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد)

صفحه 35-43

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی