داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مژگان احمدی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دکترای علوم محیط زیست
ندا اورک آمایش سرزمین گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
سیدعلی تقی زاده دیوا آمایش سرزمین دانشجو
محمد جمشیدی اوانکی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده عمران ،دانشگاه تهران تهران ایران
اسفندیار جهانتاب سایر موارد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
حسن رضایی
رضا رفیعی
سهیل سبحان اردکانی آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایمان سعیدی
سپیده سعیدی
سحر عابدیان
آزیتا فراشی
حمیدرضا کامیاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرجان محمدزاده
مریم مروتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران عضو پژوهشکده گیاهان دارویی
سید حامد میرکریمی
فرهاد نژادکورکی