داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مژگان احمدی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دکترای علوم محیط زیست
سیدعلی تقی زاده دیوا آمایش سرزمین دانشجو
محمد جمشیدی اوانکی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده عمران ،دانشگاه تهران تهران ایران
اسفندیار جهانتاب سایر موارد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
رضا رفیعی
سهیل سبحان اردکانی آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایمان سعیدی
علیرضا سفیانیان
سحر عابدیان
آزیتا فراشی
سید حامد میرکریمی