داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صادق Salehi آموزش محیط زیست، سایر موارد دانشگاه مازندران
هاجر آبیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مژگان احمدی ندوشن ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استادیار گروه محیط زیست
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین دانشگاه گرگان
نرجس اکاتی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه زابل
ندا اورک آمایش سرزمین گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مریم پناهنده برنامه ریزی و مدیریت پارک علم و فناوری گیلان هیات مدیره موسسه فناور
علیرضا پورسعید سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سیدعلی تقی زاده دیوا آمایش سرزمین دانشجو
محمد جمشیدی اوانکی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده عمران ،دانشگاه تهران تهران ایران
اسفندیار جهانتاب سایر موارد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
فاطمه جهانی‌‌شکیب دانشگاه بیرجند
مریم حسینی برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن رضایی
رضا رفیعی
سهیل سبحان اردکانی آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایمان سعیدی
سپیده سعیدی
علیرضا سفیانیان
سیما سفیدیان ارزیابی توان
محمد شرفی آموزش محیط زیست دکتری علوم تربیتی
سحر عابدیان
جمشید عدالتیان شهریاری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ملیحه عرفانی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
ابراهیم فتائی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردیبل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
آزیتا فراشی
حمیدرضا کامیاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نغمه مبرقعی دینان برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
مرجان محمدزاده
مریم مروتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران عضو پژوهشکده گیاهان دارویی
سید حامد میرکریمی
محمد نجف زاده گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته صنعتی کرمان
فرهاد نژادکورکی
مرجان واحدی سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران