نویسنده = خدیجه بوزرجمهری
واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 125-146

خدیجه بوزرجمهری؛ امیرعلی برومند