نویسنده = علیرضا ایلدرمی
ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبدالهی؛ علیرضا ایلدرمی