نویسنده = مصطفی کشتکار
ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 83-92

الهام ابراهیمی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ مصطفی کشتکار


تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 93-103

زهرا اسدالهی؛ نغمه مبرقعی؛ مصطفی کشتکار