کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 53-66

مصطفی پژهان فر؛ حسن ملوندی