کلیدواژه‌ها = شهرستان ریگان
مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 57-68

مینا بهنود؛ مریم مروتی؛ محمدجواد قانعی بافقی