کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 61-72

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی