کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 99-110

نغمه مبرقعی دینان؛ هلن اقصایی؛ شهیندخت برق جلوه