کلیدواژه‌ها = شاخص
یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 5-18

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ سید حامد میرکریمی


ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 99-110

نغمه مبرقعی دینان؛ هلن اقصایی؛ شهیندخت برق جلوه


برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ هلن اقصایی؛ سید حسین هاشمی