کلیدواژه‌ها = تجربه طبیعت
واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 125-146

خدیجه بوزرجمهری؛ امیرعلی برومند


بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 119-131

فاطمه طباطبایی یزدی؛ امیر علی برومند