کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 53-66

مصطفی پژهان فر؛ حسن ملوندی


متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی


برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 81-92

سیدمحمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ علی اسدپور


مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نورالله میرغفاری