اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید مخدوم

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdoumgmail.com
021- 66950848

سردبیر

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

دکترای محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

rassoulmahinygmail.com
01732427040

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید مخدوم

محیط زیست استاد دانشگاه تهران

mmakhdommail.com
021-66950848

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

دکترای محیط زیست دانشگاه محیط زیست و منابع طبیعی گرگان

rassoulmahinygmail.com

دکتر نصرت الله صفاییان

دکترای اکولوژی دانشگاه مازندران

nosrat.mnsafagmail.com

دکتر هومان لیاقتی

دکترای محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، ایران

h-liaghatisbu.ac.ir
021- 22431971

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دکترای آبزیان دانشگاه شهید بهشتی، ایران

b-kiabisbu.ac.ir
021 29903193

دکتر مریم شکری

دکترای مهندسی فیتو اکولوژی دانشگاه مازندران

maryam.mnsafagmail.com

دکتر نغمه مبرقعی دینان

اقتصاد محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

n_mobargheiyahoo.com
02122431971

مدیر داخلی

سیده لیلا حمیدشریفی

مدیر داخلی و صفحه آرا

pubeia1gmail.com
021- 66950848

گرافیست

شهاب کاظمی

گرافیست

pubeia1gmail.com