داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صادق Salehi آموزش محیط زیست، سایر موارد دانشگاه مازندران
هاجر آبیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرود آذری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشگاه برکلی
لیلا ابراهیمی آمایش سرزمین، سایر موارد هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس
مژگان احمدی ندوشن ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استادیار گروه محیط زیست
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین دانشگاه گرگان
نرجس اکاتی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه زابل
ندا اورک آمایش سرزمین گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مریم ایلانلو آمایش سرزمین گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر ایران
فرهاد برنا سایر موارد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امید بهبودی سایر موارد، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار مشهد، ایران
فوزیه بیگ محمدی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دکترا محیط زیست
مریم پناهنده برنامه ریزی و مدیریت پارک علم و فناوری گیلان هیات مدیره موسسه فناور
علیرضا پورسعید سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سیدعلی تقی زاده دیوا آمایش سرزمین محقق
شادعلی توحیدلو سایر موارد دانشگاه زنجان
محمد جمشیدی اوانکی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده عمران ،دانشگاه تهران تهران ایران
اسفندیار جهانتاب سایر موارد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
فاطمه جهانی‌‌شکیب دانشگاه بیرجند
مریم حسینی برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین خارا مهندسی و کنترل آلودگی محیط رشته تحصیلی: شیلات (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)
حسن رضایی
رضا رفیعی
سهیل سبحان اردکانی آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهسا سعادتی سایر موارد گروه پژوهشی روش های آماری و مدل سازی جمعیت موسسه تحقیقات جمعیت کشور
ایمان سعیدی
سپیده سعیدی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
علیرضا سفیانیان
سیما سفیدیان ارزیابی توان Ph.D in Environmental Sciences- Wetland Sciences
محمد شرفی آموزش محیط زیست دکتری علوم تربیتی
سحر عابدیان
معصومه عارف مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار
جمشید عدالتیان شهریاری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
معصومه عربشاهی برنامه ریزی و مدیریت دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
ملیحه عرفانی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
ابراهیم فتائی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردیبل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
آزیتا فراشی
راضیه قیومی سایر موارد گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیطزیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران
احمدرضا کابلی سایر موارد هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد ماهشهر
حمیدرضا کامیاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد کریمی زارچی برنامه ریزی و مدیریت دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه
نغمه مبرقعی دینان برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا مجردی سایر موارد دانشگاه زنجان
مرجان محمدزاده
فاطمه محمدیاری آمایش سرزمین گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
نادر مختارنی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشیار؛ دانشگده مهندسی عمران و محیطزیست؛ دانشگاه تربیت مدرس
مریم مروتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران عضو پژوهشکده گیاهان دارویی
سید حامد میرکریمی گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران
محمد نجف زاده گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته صنعتی کرمان
فرهاد نژادکورکی
ولی نعمتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست گروه مدیریت و جهانگردی
وجیهه هوشیار برنامه ریزی و مدیریت رییس موسسه آموزش عالی عطار
مرجان واحدی سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران