نویسنده = مریم مروتی
بررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل‌های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قم

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 19-32

مریم عباسی؛ مریم مروتی؛ مهدیه یزدی؛ فاطمه بهادری


مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 57-68

مینا بهنود؛ مریم مروتی؛ محمدجواد قانعی بافقی