کلیدواژه‌ها = گردشگری ‌‌محیط‌‌زیست ی
مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 41-53

عباس خالقی نژاد؛ نوید فاتحی راد