دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 4-159 
2. نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

صفحه 17-29

مریم کبیری هندی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ افشین دانه کار


8. مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب

صفحه 93-108

محمد حسین گرجیان عربی؛ محسن احمدپور؛ حسن رضایی؛ محمد رحمانی؛ محمدحسین سینکا کریمی