شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره‌برداری پایدار از پارک‌های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر)

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

امروزه حجم فعالیت‌های بشر و تاثیر آن در محیط‌زیست از چنان ابعادی برخوردار شده است که حوزه نفوذ آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست به اقصی نقاط جهان رسیده است. فضاهای سبز نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از سیستم‌های اجتماعی واکولوژیکی شهر دارد. اگرچه عوامل و رویداد‌های موثر در فرهنگ و وضع اجتماعی مردم در گذشته سبب فراموش شدن امر تفریح و عدم توجه به مشکلات آن گردیده است، اما تحلیل نیروها و عوامل مربوط به تقاضای تفریح و تفرج در کشور نشان می‌‌‌دهد که این نیاز به سرعت رو به افزایش است. از آن جا که مدیریت بهینه پارک‌های جنگلی دست کاشت به عنوان فضای سبز درون شهری تنها بر پایه توان سنجی محیط برای این کاربری و سازگاری آن با ناحیه مورد نظر جهت مقابله با آسیب‌های آن به عنوان جزیی از برنامه جامع مدیریت محیط‌زیستی امکان‌پذیر است، لذا در تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره برداری پایدار از پارک جنگلی چیتگر تهران پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پارک جنگلی چیتگر به عنوان یک فضای تفریحی و گردشگری نقش مهمی در برآوردن نیازهای گردشگران در تهران دارد که البته نیازمند تمهیداتی جهت افزایش کیفیت و جذب بیشتر استفاده کنندگان می ‌‌باشد که با ارائه راهکارهایی در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار، می ‌‌توان نیازهای گردشگری فراغتی مردم و گردشگران را در این طبیعت جنگلی برطرف ساخت.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، س.؛ اولادی قادیکلایی، ج. و یخکشی، ع. 1390. ارزیابی توان تفرجی پارک‌های جنگلی با تکیه بر فاکتورهای موثر در تفرج. مطالعه موردی: پارک جنگلی سرخه حصار. فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین.(2)1: 58-37.
خزائی پول، حسن. 1375. مکان یابی و طرح سایت پارک جنگلی مجهز در جنگل صفارود رامسر، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
لاهیجانیان، ا. و معلم، ر. 1394. مدیریت بهینه پارک جنگلی با تأکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: پارک جنگلی خرگوش دره منطقه 22 تهران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (1)153:64-145.
موسوی، م.ن.؛ ویلسیان، م. ؛محمدی حمیدی، س. و اکبری، م. 1394. بررسی و الویت بندی توان‌ها و زیرساخت‌های توسعه گردشگری با روش تصمیم گیری چند معیاره(مورد مطالعه: شهرستان‌های استان کردستان).نشریه گردشگری شهری. (1)2: 31-17.
Clement, J. M & Cheng, A.2011. Using analyses of public value orientations attitudes and preferences to inform national forest planning in Colorado and Wyoming. Applied Geography, 31 (2): 393-400.
Emma, E. O. & Chukwuemeka, B. C. 2012. The challenges of waste management to Nigeria sustainable development: A study of Enugu State, 20(10): 21-28.
Hedjazi, Y. & Arabi, F. 2008. Factors Influencing Non-Government Organizations’Participation in Environmental Conservation, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Karaj, Iran
Jim, E.Y. & Wendey, Y. 2006. Recreation amenity use contingent valuation of urban green spaces in Guangzhou china. Journal of Landscape and urban Planning 75(1): 81-96.
Lafortezza, R.; Carrus, G.; Sanesi, G. Davies, C. 2009. Benefits and well-being perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening, 8 (2): 97–108.
Manning, R.E. & Freimund, W.A. 2004. Use of visual research methods to measure standard of quality for parks and outdoor recreation. Journal of Leisure Research. 36(4): 557-579.
Takano, S.E. 2009. Application of combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for tourism revival strategic marketing pianning. A case of Sirlanka Tourism. Journal of the eastern Asia society for transportation studies. 2(8): 954-969.