اهداف و چشم انداز

تمامی مقاله ها ( مطابق با دستورالعمل مجله) ترویجیدر کلیه مباحث و مسایل محیط زیست که به تایید داوران و هیات تحریریه مجله برسد در مجله محیط زیست و توسعه چاپ میشود.