فرایند پذیرش مقالات

روند عادی پذیرش مقالات 3 تا 6 ماه و در برخی موارد طولانی تر ثبت شده