ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه جیرفت

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سد کارون سه بر نواحی روستایی، به عنوان بزرگترین سد قوسی خاورمیانه در بخش دهدز شهرستان ایذه و یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق‌آبی کشور است. تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر تحقیقات کاربردی می‌‌باشد. برای جمع آوری داده‌ها، اثرات اصلی شناخته شد و توسط کارشناسان، وزن دهی و اهمیت آنها مشخص شد. سپس از طریق پرسش نامه، این اثرات در 12روستا مطالعه شد. جامعه آماری، 3062 نفر بوده است. با توجه به جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری، 245 نفر انتخاب و پرسشگری به روش تصادفی انجام شد. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل ویکور استفاده شد. نتایج نشان داد که سد کارون3 اثرات ‌محیط‌زیستی عمده‌ای را ایجاد نموده است. بر اساس دیدگاه مردم و کارشناسان، 10 مورد مهمتر تشخیص داده شد. از جمله این اثرات شامل تخریب جنگل‌های بلوط، افزایش مرگ و میر آبزیان و کاهش تنوع آنها، افزایش اراضی شور کشاورزی، تغییر آب و هوا در مقیاس خرد، گرم شدن منطقه و وقوع زمین لرزه‌ها هستند. همچنین، بر اساس مدل ویکور روستاهای باجول و رکعت علیا، در رتبه اول و دوم قرار بیشترین تاثیرپذیری از سد کارون سه قرار می گیرند. بنابراین، روستاهای مذکور نیازمند باید تمرکز مدیریتی در زمینه محیط زیست هستند.

کلیدواژه‌ها


Amini, P. 2011. Spatial Reflections of June 15th Dam Construction on Surrounding Areas. Master of Geography dissertation. with guidance from Parviz Ziaian Firouzabadi. School of Geography. Kharazmi University. Tehran. (In Persion)
Avakol, R. 2002. Social and political impacts of dams, (Case Study: Pak Mun damproject). Journal of Environmental Management. 21(3):43-58.
CampbellHyde, B. 2012. Breaking Ground: Environmental and Social Issues of the Three Gorges Dam in China. The Mandalaprojevts.http://www1.american.edu/ted/ICE/china-dam-impact.html
Desonie, D. 2008. Hydrosphere: freshwater systems and pollution. Chelsea House. New Youk.
Elhassadi, A. 2008. Pollution of water resources from industrial effluents: a case study- Benghazi. Libya. Desalination 222: 286-29.
Farahani, H. & Bastami, J. 2011. Investigation of Economic Impacts of Talvar Dam Construction on Surrounding Villages. Second National Conference on Sustainable Agriculture and Environment. September 2013. Hamadan. (In Persion)
Iran Statistics Center. 2011. Population and Housing Census 2011, Tehran.
Ishida, S.; Abe Kotoku, M.; Fazal, M.; Tesuchihara.T. & Imaizumi, M. 2003. Construction of Subsurface Dams and Their Impact on the Environment. Material and Geoenvironment. 50: 149-152.
Kates, R.; Parris. T. & Leiserowitz. A. 2005. What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice. Environment of Juornal. 47:10- 21.
Marcus, W.; Andrea, H. & Peter, J. 2012. Environmental and livelihood impacts of dams: common lessons across development gradients that challenge sustainability. International. Journal of River Basin Management. 1:1-20.
Masami. H.; Mahjeri. H.; Haghi. H. & Mousavi, P. 2006. Role and Environmental Impacts of Dam and Dam Construction. First Specialized Conference on Environmental Engineering. University of Tehran. (In Persion)
Meftaehi. M. 2002. Environmental Impact Assessment of Implementation of Mamloo Dam Tourism Area Design Using Multi-Criteria Decision Making Techniques. Eighth National Conference on World Environment Day. Tehran. (In Persion)
Mikaniki. J. & Sadeghi, H. 2011. Determining the Pattern of Rural Service Centers Using AHP Approach. Journal of Rural Research and Planning. 2 (1): 67-49. (In Persion)
Philip, M. 2001. Environmental impacts of Brazil's Tucuruí Dam: Unlearned lessons for hydroelectric development in Amazonia. Journal of Environmental management. 27: 377-396.
Pirestani, M. & Shafaghi, M. 2009. Investigation of Environmental Impacts of Dam Construction. Journal of Human Geography Research. 3 (1): 50-39. (In Persion)
Rahmati, A. & Nazariyan, A. 2010. Socio-economic and environmental impacts of settlements affected by dams (Case Study of Gotvand Upper Dam, Karun River). Journal of Environmental Research. 2 (1): 66-53. (In Persion)
Rahmati, A. 2011. Investigating the Process of Environmental Impact Assessment in Iran, Challenges and Solutions. Journal of Environment and Development. 5 (2): 23-15. (In Persion)
Rezvani, M. R. 2010. Rural Development Planning in Iran. Qomes Publishing. (In Persian)
Riahi Samani, M.; Torabi Hafshani, A. & Kabiri Samani, A. 2003. Environmental Impact Assessment of Dam and Power Plant Construction on Karun River in Chaharmahal and Bakhtiari Province. National Conference of Iranian Hydropower Plants.Tehran. (In Persion)
Saadati, N.; Madadi Nia, M. & Purvis, Sh. 2009. Environmental Impact Assessment of Maroun Behbahan Dam. National Conference on Water (Second Conference). Behbahan. (In Persion)
Sait Tahmicioglu, M.; Anul, N.; Ekmekci, F. & Durmus, N. 2007. Positive and negative impact of dams on the environment. International Congress on River Basin Management. Turkey. May1-4. 2007. Paper No: 003- S1.
Shayan, H.; Javan, J. & Kadivar, A. 2009. Analysis of Social, Economic and Environmental Impacts of Mashhad and Beidouz Dams of Esfarayen. Journal of Geography and Regional Development. 13 (2): 43-19. (In Persion)
Sodagar, M. 1980. The Master System in Iran, Pazand Publication. (In Persion)
Tahmicioglu, M.; Anul, N.; Ekmekci, F. & Durmus, N. 2007. Positive and negative impact of dams on the environment. International Congress on River Basin Management. Turkey. June 10-13. 2007. paper No:003-A1.
Toro, J.; Requena, I. & Zamorana, M. 2009. Environmental impact assessment in Colombia: Critical analysis and proposals for improvement. Journal of Environmental Impact Assessment Review. 29:79- 86.
Wahabzadeh,A. 1998. Land Care: A Strategy for Sustainable Life, Mashhad University Academic Press. (In Persion)
World Commission on Dams(WCD). 2007. Dams and development of a new framework for decision-making. (Translator: Muhammad Saeed Kadivar). Publisher: Institute of Education Research Management and Planning.