بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک در بخش‌‌های آلاینده (مطالعه موردی: ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه اهواز

2 دانشگاه یزد

چکیده

گاز کربنیک از بخش‌‌های مختلفی منتشر می‌‌شود و حدود 83 درصد از گازهای موثر در گرم شدن زمین را تشکیل می‌‌دهد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش‌‌بینی انتشار گاز دی‌‌اکسیدکربن در بخش‌‌های آلاینده و کل کشور می‌‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز دی‌‌اکسیدکربن در ایران در دوره 1339-1392 و بخش‌‌های آلاینده در دوره زمانی 1350- 1390 است. داده‌‌های سه سال آخر بخش‌‌های آلاینده از سال 1390-1393 برای سنجش توان پیش‌‌بینی الگوها استفاده شد. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران از نظر انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان در حال حرکت به رتبه‌‌های  بالای جدول و ده کشور آلاینده جهان است، بنابراین تحقیق در این زمینه ضرورتی بیش از پیش می‌‌یابد. بخش‌‌های آلاینده بر اساس روشEIA  (1) تقسیم شدند. پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک بخش‌‌های آلاینده و کل کشور برای سال 1414 انجام شد. بیش‌‌ترین انتشار گاز کربنیک در دوره مورد بررسی، مربوط به بخش حمل‌‌ و نقل و کم‌‌ترین مربوط به بخش صنعت بود. مطابق با پیش‌‌بینی‌‌های انجام شده در سال 1414، بخش خدمات از بخش حمل و نقل پیشی خواهد گرفت و طبق پیش‌‌بینی با روش GARCH در سال 1414 انتشار گاز کربنیک در کل کشور به سرانه 09/10 متریک تن افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


سوری، ع. 1393. اقتصاد سنجیهمراه با کاربرد  Eviews8& stata12، مجلد دوم، چاپ دوم. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
گجراتی، د. 1385. مبانی اقتصاد سنجی. مجلد اول ، ترجمه‌‌ حمید ابریشمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
لطفعلی‌‌پور، م. ر.؛ فلاحی، م. ع. و بستام، م. ر. 1391. بررسی مسائل زیست‌‌محیطی و پیش‌‌بینی انتشار دی‌‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران. مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران. 109-81: (3)1.
Bretschger, U. & Karydas, C. 2014. Optimum Growth and Carbon Policies with Lags in the Climate System, OxCarre Working Papers 144, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies, University of Oxford.
Gradus, R. & smulders, S. 1993. "The Trade-off Between Environmental Care And Long-Term Growth Pollution in Three Prototype Growth Model". Journal of economic. No 58:pp 25-51.
Engel, R.F. 1982. Autoregressive Conditionally Heteroscedasticity with Estimates The Variance of United Kingdom Inflation. Econometrics, no 50, pp 987-1000.
Rebelo, S. 1991. Long-run Policy Analysis and Long-run Growth". Journal of Political Economy, no 99, pp500-521.
Pao, H.T. & Tsai, C.M. 2011. Modeling and Forecasting the CO2 Emissions, Energy Consumption, and Economic Growth in Brazil. Energy. 36: 2450-2458.
Zhu, B.; Wang, K.; Chevallier, J. & wang Ping Wei, Y. 2015. Can China Achieve Its Carbon Itensity Target By 2020 While Sustaining Economic Growth?. Ecological Economics. 119:209-216.