ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ملایر

چکیده

پرندگان بخش عمده مهره داران کشور را تشکیل می دهند که در سطح وسیعی از مناطق خشک و بیابانی، نواحی جنگلی، سواحل، جزایر، دریاچه‌ها و سایر نقاط کشور پراکنده‌اند. منطقه شکار ممنوع اشکورات در استان گیلان از جمله زیستگاه‌های مناسب کبک (Alectoris chukar) از جمعیت مطلوب گونه برخوردار است. وجود زیستگاه‌های کوهستانی و تپه ماهوری و صخره‌های تند و تیز سبب شده که کبک‌ها به تعداد فراوان در این منطقه زیست کنند. به منظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی(ENFA) درمحیط نرم‌افزار بایومپر Biomapper)) استفاده شد. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای محیطی (طبقات شیب، طبقات جهت جغرافیایی، طبقات ارتفاع از سطح دریا، منابع آب (چشمه‌ها)، مناطق مسکونی (روستاها) و جاده‌ها به عنوان متغیرمستقل استفاده شد. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه شده در این مطالعه برای گونه کبک موید این مطلب است که زیستگاه مطلوب این گونه در منطقه شکار ممنوع اشکورات از ارتفاعات 1700 متر تا ارتفاع 2800 متر از سطح دریا، و در شیب‌های بالای 40 درصد قرار دارد. کوه‌های سرخه تله لیما، قاضی چاک، دلیجان، جورده از جمله مناطقی هستند، که فراوانی کبک در آنجا به ثبت رسیده است. همچنین، مهمترین متغیر در تعیین مطلوبیت زیستگاه کبک‌ها شیب و جهت می باشد.

کلیدواژه‌ها


فراشی، آ.؛ کابلی، م. و فلاح باقری، ف. 1388. کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات حیات وحش، همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک.
وارسته، ح. 1389. کاربرد نمونه برداری مسافتی جهت براورد جمعیت قرقاول در جنگل سعدآباد گرگان، نشریه محیط‌زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، 65 (2): 259_270.
فلاح باقری، ف و فراشی، آ. 1390. مدلسازی زیستگاه گرگ (Canis lupus) در پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از روش تحلیل فاکتور آشیان بوم شناختی ENFA))، نشریه علوم دامی، 24(3): 11-18.
سرهنگ زاده، ج.؛ یاوری، ا.؛ همامی، م.؛ جعفری، ح. و شمس اسفند آباد، ب. 1392. مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ میش های با استفاه از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم شناختی (Ovis Orientalis) در منطقه حفاظت شده کوه بافق، پژوهش‌های محیط‌زیست، 4(8): 182-196.
برجی، م. 1391. مدلسازی و ارزیابی زیستگاه پلنگ ایرانی به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی در منطقه شکار ممنوع اشکورات، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
عرفانیان، ب.؛ میرکریمی، ح.؛ ماهینی، ع. و رضایی، ح. 1392. پیش گویی توزیع بالقوه پلنگ ایرانی (Panthera pardus Msaxicolor) با استفاده از داده های حضور در پارک ملی گلستان، پژوهش های محیط زیست، 4 (7): 73-82.
محمدی، ع.؛ کفاش، ا.؛ یوسفی، م. و تقدیسی، م. 1393. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران، فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری، 7 (1): 93-99.
حسین نژاد، ز. 1394. ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع اشکورات جهت ارتقا به سطوح حفاظتی بالاتر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست کرج.
Hirzel, A. & Guisan, A. 2002. Which is the optimal sampling strategy for habitat suitabil modeling, Ecological Modelling, 157: 331-341.