بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی رشته علوم و مهندسی محیط‌زیست، موسسه غیر انتفاعی بهاران، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 کارشناس ارشد رشته آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، ایران

چکیده

عدم مدیریت مناسب مواد زاید ساختمانی می‌‌تواند اثرات مخرب محیط‌‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید، به همین دلیل بررسی کمیت، کیفیت و توجیه اقتصادی پردازش نخاله‌ها حایز اهمیت است. جهت برآورد کمی نخاله‌‌های شهرستان گرگان در سال 1394 از دو پارامتر «تعداد تخلیه و بار ماشین» استفاده شد. همچنین امکان سنجی مالی با استفاده از روش ارزش خالص فعلی و نقطه سربه‌‌سر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز کمی نشان داد که به طور متوسط روزانه 264 تن و در طول سال 96861 تن نخاله ساختمانی در محل‌های دفع تخلیه می‌شود. بیشترین درصد ترکیب نخاله در هزارپیچ مربوط به خاک با %5/33 و کمترین آن چوب با 1% است. امکان‌‌سنجی مالی احداث مرکز پردازش نخاله در گرگان نشان داد که پردازش نخاله تولیدی در این شهرستان از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، اما اگر علاوه بر شهرستان گرگان، نخاله‌‌های چهار شهر مجاور نیز پردازش شوند، در این صورت طرح از نظر اقتصادی قابل قبول است. در این حالت ارزش خالص فعلی پس از نه سال و یازده ماه به نقطه سر به سر رسیده و بعد از این زمان سودآوری آغاز می‌شود. بنابراین، می‌‌توان نتیجه گرفت با تجمیع نخاله‌‌ها، بازیافت آنها توجیه‌‌پذیر خواهد بود. علاوه بر این، پردازش نخاله تولیدی باعث سودآوری مالی، کاهش آلودگی های محیط زیست، کاهش فشار افکار عمومی و در نهایت توسعه پایدار منطقه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Ghorbani, P. & Shirzadi Gilani, H. 2014. Executive solution for processing construction and construction waste in Iran in Kermanshah, 7th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran. (In Persian)
Huang, W. L.; Lin, D. H.; Chang, N. B. & Lin, K. S. 2002. Recycling of construction and demolition waste via a mechanical sorting process. Resources, conservation and recycling, 37(1), 23-37.
Jaffarzadeh, N.; Takdastan, A. & Abtahi, M. 1383. Construction debris separation, recycling and disposal, waste management journal, 2: 31-39. (In Persian)
Majidian, D. 2014. Evaluation of industrial projects: technical-economic-financial studies, Industrial Management Institute, p.p. 334. (In Persian)
Mortaheb, M. M. & Kavousian, A. E. 2010. Construction and demolition waste production and management in developing countries (a case study: Tehran metropolitan, Iran), Sharif Journal of Civil Engineering, 25(51): 32-25. (In Persian)
Musavi, Z. & Hafezi Moghadas, N. 2011. Environmental organization of construction waste in Shahroud, 7th Iranian Conference on Engineering Geology and Environment, Shahroud. (In Persian)
Nunes, K. R. A.; Mahler, C. F.; Valle, R. & Neves, C. 2007. Evaluation of investments in recycling centers for construction and demolition wastes in Brazilian municipalities, Waste Management, 27:1531–1540.
Omrani, GH.; Karbasi, A.; Monavari, M. & Yousefi, N. 2005.Investigation of the status of collection, disposal or recycling of construction waste, a case study in Tehran, Journal of Environmental Science and Technology, 2(2): 52-61. (In Persian)
Omrani, G. H.; Maleki, A. & Sherafat, A. 2007. Investigation of quantity and quality of solid waste and its recyclability in Sistan and Baluchestan province, Journal of Environmental Science and Technology, 4(4): 11-18. (In Persian)
Sabt, M.H.; Shah Hosseini, V. & Nikkhah Manesh, S. 2015. Economic feasibility of recycling construction waste, 10th International Congress of Civil Engineering, Tabriz. (In Persian)
Sabz Andish Payesh Consulting Engineers Co. 2010. Comprehensive plan of waste management in Golestan province. Gorgan Municipality. (In Persian)
Shafiei, H.; Shafiei, M.; Gudarzi, A. & Shafiei, S. 2011. Construction waste management solutions to protect the environment, Fourth National Conference on Strengthening and Preserving Monuments, Arak. (In Persian)
Shahbazi, A.; Tavakoli, M.; Rezaei, H.; Maghsoudlu, A.N. & Hassanabadi, A. 2015. Investigating the program and executive strategies of environmental management of municipal waste in Golestan province, Golestan Environmental Protection Department. (In Persian)
Taghizadeh Diva, A.; Salmanmahiny, A.R. & Kheirkhah Zarkesh, M. K. 2014. Multiple Criteria Selection of the Construction Waste Disposal Site Using the Combined Approach of Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 3(10): 122-139. (In Persian)
Wang, J.Y.; Touran, A.; Christoforou, C. & Fadlalla, H. 2004. A systems analysis tool for construction and demolition wastes management, Waste Management, 24: 989–997.
Wrinkler, G. 2010. Recycling Construction & Demolition Waste A LEED-Based Toolkit, McGraw Hill.
Yashuai, L. I. 2013. Developing a Sustainable Construction Waste Estimation and Management System, [dissertation] Hong Kong University of Science and Technology.