مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی‌‌ها، گروه محیط‌زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

4 استادیار گروه محیط‌زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

چکیده

یکی از مهم‌‌ترین مسایل قرن بیست و یکم معضل‌‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت بشری به ویژه بخش صنعت می‌‌باشد. در بخش صنعت یکی از مهم‌‌ترین عوامل بروز این معضلات پسماندهای ناشی از عملیات تولید است. که پالایشگاه مورد مطالعه از این قاعده مستثنی نمی‌‌باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقه‌‌بندی پسماندهای تولیدی و ارایه راهکار جهت بهبود روند مدیریت پسماند است. این مطالعه به صورت میدانی در پالایشگاه شیراز صورت گرفته است. پس از بررسی فرایند تولید و منابع تولید پسماند، نوع و تناژ پسماندهای تولیدی شناسایی و اندازه‌‌گیری شد. سپس طبقه بندی پسماندها طبق کنوانسیون بازل انجام شد و به هر یک از پسماندها کدهای ویژه‌‌ای اختصاص داده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار پسماند تولیدی در پالایشگاه شیراز، مایعات نفتی و ورق فلزی است و نیز پسماندهای فرایندی 77% از کل پسماندهای تولیدی را تشکیل می‌‌دهند. بر اساس کنوانسیون بازل 66% از پسماندهای تولیدی در پالایشگاه جزو پسماندهای خطرناک محسوب می‌‌شوند. در نهایت بحث مدیریت پسماند در سطح واحدهای صنعتی پالایشگاه نیز ضمن اشاره به نواقص مشاهده شده، راهکارهای مدیریتی جهت کاهش تولید پسماندها و برنامه‌‌های آموزشی مناسب برای نیروی انسانی تشریح شد.

کلیدواژه‌ها


Asadi, M.; Faizi Razi, R.; Nabizad, R. & VOJDANI, M. 1995. Hazardous waste management, Published by the Environmental Protection Agency (In Persian).
Bahman Niya, GH.R. 2008. Presenting a new waste management plan in an industrial unit under study of Sarkhun Qeshm gas refinery, the second specialized conference on environmental engineering, Tehran (In Persian).
Dando, D.A. & Martin, D.E. 2003. A guide for reduction and disposal of waste from oil refineries and marketing installations, CONCAWE, 35 pages
Habibi Nejad, M. 2009. Practical guide to industrial waste management, Awam Publication (In Persian).
Henry, J.; Rumals, O.J.; Asthana O.K. & Stana, M. 2005. Hazardous waste, environmental science and engineering. New delhi, eastern economy.  
Hogland, W. & Stenis, J. 2000. Assessment and system analysis of industrial waste management, Waste management, 20(7): 537-543
Jordao da silva, L.; ChavesAlves, F. & Pessoa de Franca, F. 2012. A review of the technological solutions for the treatment of oily sludges from petroleum refineries, waste management & research journal, 30(10): 1016-1030  
LaGrega, M.L.; Buckingham, PL. & Evans, J.C. 2001. Hazardous waste management, 2rd Ed. New York: McGraw Hill Book company, New York
Lal, J. & Sachan, k. 2006. Toxic effect of high chromium in take on the human body and chromium removal from water with low cost pollution research, Sok. Ama. University. DAYA, 101-1012.
Mrayyan, B. Hamdi, M R. 2006. Management approaches to integrated solid waste in industrialized zones in Jordan: A case of Zarqa City. Journal of Waste Management, 26: 195-205.
Mukhtarani, N.; Alavi Moghaddam, M.R.; Mokhtarani, B.;Rezaei, R. & Naserian, S. 2006. Management of industrial solid waste in Bandar Imam Petrochemical complex, Journal of Environmental Science and Technology, 9(1): 47-54 (In Persian).
Mukhtarani, N.; Alavi Moghaddam, M.R. & Mokhtarani, B. 2007. Hazardous waste management, University Jihad Publication (In Persian).
Namdari, A. & Turkian, F. 2008. Identification, classification and management of wastes and chemicals consumed in Pardis-Assaluyeh petrochemical company based on RCRA and Basel convention, Environmental science and technology, 12(4): 119-128 (In Persian).
Pires, A.; Martinho, G. & Chang, N.B. 2011. Solid waste management in European countries: a review of systems analysis techniques, Journal of Environmental Management, 92(4): 1033-1050
Sadeghi, M.; Omorani, Q.A.; Javid, A.H.; Rahmani, B.; Hashemi, H. & Mahmoudinejad, V. 2009. Quantity and quality of industrial solid waste (Case study: Chaharmahal and Bakhtirari province in 2009), Health system research (In Persian).