بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، جستاری اسنادی- تحلیلی است که به دنبال پاسخ به سوال «تاثیر باغ وحش بر هویت بوم‌شناختی شهروندان چیست؟» صورت گرفته است. در این راستا پس از ارائه تبیینی شفاف از مبانی نظری، تاثیر آموزش محیط‌زیست بر هویت بوم‌شناختی شهروندان بررسی گردید و کارکردهای باغ‌وحش‌ در فضای شهری، به عنوان برشی از کیک طبیعت واکاوی شد. هدف از این مقاله گفتمان‌سازی پیرامون کارکردهای باغ‌وحش‌خصوصاً در حوزه آموزش محیط‌زیستی با تاکید بر حفاظت از تنوع‌زیستی به عنوان لازمه تکوین هویت بوم‌شناختی شهروندان و مشارکت فعال آن‌ها در فرآیندهای مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست در شهرها است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که آموزش محیط‌زیستی مبتنی بر تجربه زیسته در باغ‌وحش‌ می‌تواند با تلفیق روش‌های تجربه مستقیم و غیرمستقیم در تکوین هویت بوم‌شناختی شهروندان نقشی سازنده‌ ایفا کند. در این راستا مخاطب‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین، در جریان پژوهش مخاطبان به چهار دسته «کودکان»، «نوجوانان و جوانان»، «بزرگسالان» و «سالمندان، معلولین و بیماران» تقسیم شدند و به تفصیل به الزامات هر یک پرداخته شد. در پایان پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


برومند، ا.ع. و طباطبایی یزدی، ف. 1398. آموزش محیط‌زیستی در سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی ENGOها بسترساز توسعه سرمایه‌های اجتماعی، دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط‌زیست با رویکرد فناوری‌های نو و بیوتکنولوژی، 1-5.
برومند، ا.ع. و طباطبایی یزدی، ف. 1398. جایگاه آموزش محیط‌زیستی در فرهنگ دانشگاهی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1031-1040.
حیدری، ا. 1391. تحلیل فضایی-کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تاکید بر شاخص‌های رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل آنتروپی شانون، مجله جغرافیا و توسعه شهری، 2، 67-94.
دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش. 1391. اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید با همکاری دفتر تنوع‌زیستی و حیات وحش، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، 61.
ساتن، ف. د. 1397. درآمدی بر جامعه شناسی محیط‌زیست، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، صالحی، صادق، 295.
صباغیان، ز. و اکبری، س. 1390. مبانی آموزش بزرگسالان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت، مرکز تدوین و توسعه علوم انسانی، 490.
طباطبایی یزدی، ف. 1395. موزه‌های تاریخ طبیعی، فرصتی مغتنم برای فراگیری، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری، 182-190.
عظیمی هاشمی، م.؛ رضوی زاده، ن. و جوان جعفری، ع. ا. 1394. منشورهای شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی، علوم اجتماعی، 112، 51-76.
علیزاده اقدم، م.ب.؛ بنی فاطمه، ح.؛ عباس‌زاده، م. و سلطانی بهرام، س. 1396. نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 92، 107-133.
لاهیجانیان، ا. ا. 1398. آموزش مشارکت‌های مردمی در مدیریت محیط‌زیست، ج1، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 324.
مجنونیان، ه.؛ میراب‌زاده، پ. و دانشفر، م. 1393. راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌زیستدستورالعمل‌های ارزیابی طرح‌های توسعه بخشی انرژی و صنعت، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، 450.
نرگسیان، ع. 1393. مطالعات شهروندی؛ رویکرد شهروند مدار به مدیریت دولتی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ولی الهی، ج. 1393. آموزش و پرورش و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 110.
Ballantyne, R.; Hughes, K.; Lee, J.; Packer, J. & Sneddon, J. 2018. Visitors' values and environmental learning outcomes at wildlife attractions: Implications for interpretive practice. Tourism Management, 64, 190-201.‏
Ballantyne, R.; Packer, J.; Hughes, K. & Dierking, L. 2007. Conservation learning in wildlife tourism settings: Lessons from research in zoos and aquariums. Environmental Education Research, 133, 367-383.‏
Bell, P.; Lewenstein, B.; Shouse, A. & Feder, M. 2009. Committee on learning science in informal environments. National Research Council.
Brenner, P. S.; Serpe, R. T. & Stryker, S. 2014. The causal ordering of prominence and salience in Identity Theory: An empirical examination. Social Psychology Quarterly, 77, 231-252.
Broad, S. & Weiler, B. 1998. Tigers and tourists: the learning opportunities of captive wildlife exhibits, Proceedings of the Australian Tourism & Hospitality Research Conference pp. 88-105, Sydney, New South Wales. Bureau of Tourism Research, Canberra, Australian Capital Territory.
Brooks H.; Counsell, G. & Kei, M. 2018. wildlife champions; Connecting people and local wildlife to Chester Zoo. IZE Journal, 54. 17-19.
Brugger, A.; Kaiser, F. G. & Roczen, N. 2011. One for all? Connectedness to nature, inclusion of nature, environmental identity, and implicit association with nature. European Psychologist, 16, 324-333.
Bueddefeld, J. N. & Van Winkle, C. M. 2018. The role of post-visit action resources in facilitating meaningful free-choice learning after a zoo visit. Environmental Education Research, 241, 97-110.‏
Carr, N. & Cohen, S. 2011. The public face of zoos: images of entertainment, education and conservation. Anthrozoös, 242, 175-189.‏
Carter, M. J. 2015. Deaf identity centrality: Measurement, influences, and outcomes. Identity: An International Journal of Theory and Research, 15, 146-172.
Catibog-Sinha, C. 2008. Zoo tourism: Biodiversity conservation through tourism. Journal of ecotourism, 72-3, 160-178.‏
Chapin FS III et al .2015. Resilience-based stewardship: strategies for navigating sustainable pathways in a changing world. Chapin FS III, Kofinas GP, Folke C eds Principles of ecosystem stewardship: resilience-based natural resource management in a changing world. Springer, New York, 319–338.
Cherfas, J. 1984. Zoo 2000- A look beyond the bars, British Broadcasting Corporation, London.
Chiszar, D.; Murphy, J. B. & Iliff, W. 1990. For zoos. The Psychological Record, 401, 3-13.‏
Clayton, S.; Prévot, A. C.; Germain, L. & Saint‐Jalme, M. 2017. Public support for biodiversity after a zoo visit: Environmental concern, conservation knowledge, and self‐efficacy. Curator: The Museum Journal, 601, 87-100.‏
Collins, C.; Corkery, I.; McKeown, S.; McSweeney, L.; Flannery, K.; Kennedy, D. & O’Riordan, R. 2020. An educational intervention maximizes children’s learning during a zoo or aquarium visit. The Journal of Environmental Education, 1-20.‏
Cuddeback, L.; Idema, J. & Daniel, K. 2019. Lions, tigers, and teens: Promoting interest in science as a career path through teen volunteering. IZE Journal, 55.
da Silveira Rancura, K.G.; Amaro, A.; da Silva, W. T.; Amorim, A.B. & da Silva K. R. 2018. são paulo zoo goes to the community to tell; about yello w fever. IZE Journal, 54. 48-50.
Davis, J. L.; Le, B. & Coy, A. E. 2011. Building a model of commitment to the natural environment to predict ecological behavior and willingness to sacrifice. Journal of Environmental Psychology, 31, 257-265.
de Oliveira Rancura, K. G.; Amorim, A. B.; Amaro, A.; Aranda, B. H.; de Araújo-Bissa, C. H.; Formenton da Silva, N. & de Souza Zanetti, R. H. 2019. night tour: bringing the zoo's role to light. IZE Journal, 55.
Delanty, G. 2007. Theorising citizenship in a global age. In Globalisation and citizenship pp. 27-41. Routledge.‏
Díaz, S.; Settele, J.; Brondízio, E.; Ngo, H.; Guèze, M.; Agard, J.; ... & Chan, K. 2020. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.‏ Aadvance Unedited.
DJ Case & Associates. 2017. The Nature of Americans: Disconnection and Recommendations for Reconnection—National Report. Mishawaka: Kellert, S.R., Case, D.J., Escher, D., Witter, D.J., Mikels‐Carrasco, J., & Seng, P.T.
Dos Santos, M. M.; Griffiths, R. A.; Jowett, T.; Rock, J. & Bishop, P. J. 2019. A comparison of understanding of the amphibian crisis by zoo visitors across three countries. Zoo biology, 386, 471-480.‏
Dutcher, D.; Finley, J.; Luloff, A. & Johnson, J. 2007. Connectivity with nature as a measure of environmental values. Environment and Behavior, 39, 474-493.
Falk, J.H.; Reinhard, E.M.; Vernon, C.L.; Bronnenkant, K.; Deans, N.L. & Heimlich, J.E. 2007. Why zoos and aquariums matter: assessing the impact of a visit to a zoo or aquarium. Silver Spring, MD: American Association of Zoos & Aquariums.
FAO. 2020. FAO satate Food and Agriculture organization of the United Nations , World population monitoring: online compare data, Apr 18, 2020, ava: http://www.fao.org.
Fernandez, E. J.; Tamborski, M. A.; Pickens, S. R. & Timberlake, W. 2009. Animal–visitor interactions in the modern zoo: Conflicts and interventions. Applied Animal Behaviour Science, 1201-2, 1-8.‏
Garcia, J.; Herbert, M.; Enrique Ramos, V.; Stotz, E.; Elias, R.; Bermudez, L.; Diaz. C. & Pineda, D. 2018. collaborating for conservation; Zoos and partners from two hemispheres working together to save the Lake Titicaca frog. IZE Journal, 54. 20-23.
Godinez, A. M. & Fernandez, E. J. 2019. What is the Zoo Experience? How Zoos Impact a Visitor's Behaviors, Perceptions, and Conservation Efforts. Frontiers in psychology, 10, 1746.
Goodwin, T. 2016. Educating for ecological literacy. The American Biology Teacher, 784, 287-291.‏
Gusset, M. & Dick, G. 2011. The global reach of zoos and aquariums in visitor numbers and conservation expenditures. Zoo Biology, 305, 566-569.‏
Gusset, M.; Moss, M. & Jensen, E. 2014. Biodiversity understanding and knowledge of actions to help protect biodiversity in zoo and aquarium visitors. WAZA magazine, 15, 14.
Hanson, E. 2002. Animal Attractions; Nature On Display in American Zoos. Princeton University Press, Princeton.
Higginbottom, K. 2004. Wildlife tourism: an introduction. Wildlife tourism: Impacts, management and planning, 1-14.‏
Hosey, G. R. 2005. How does the zoo environment affect the behaviour of captive primates?. Applied Animal Behaviour Science, 902, 107-129.‏
Howell, T. J.; McLeod, E. M. & Coleman, G. J. 2019. When zoo visitors connect with a zoo animal, what does that mean?. Zoo Biology, 386, 461-470.
Jensen, E. 2014. Evaluating children's conservation biology learning at the zoo. Conservation Biology, 284, 1004-1011.‏
Kahn Jr, P. H. & Kellert, S. R. Eds. 2002. Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. MIT press.
Kals, E.; Schumacher, D. & Montada, L. 1999. Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 31, 178-202.
Karpyn, A.; Sawyer-Morris, G.; Grajeda, S.; Tilley, K. & Wolgast, H. 2020. Impact of Animal Characters at a Zoo Concession Stand on Healthy Food Sales. Journal of Nutrition Education and Behavior, 521, 80-86.‏
Khalil, K.; Ardoin, N. M. & Wojcik, D. 2017. Social learning within a community of practice: Investigating interactions about evaluation among zoo education professionals. Evaluation and program planning, 61, 45-54.‏
Könczey, R. & Czippán, K. 2019. Preliminary examination of potential motifs of ecological origin as identity elements in an adult group, Hungary. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 91, 5-16.‏
Kristanda, M. B. & Hansun, S. 2017. Zoo Simulator to Increase Children Learning Phase. International Journal of Evaluation and Research in Education, 63, 198-206.‏
Loisel, G. 1912. Histoire de Menageries de l’antiquite a nos jours. Octave Dion et Press:Paris.
Luebke, J. F. 2018. Zoo exhibit experiences and visitors’ affective reactions: A preliminary study. Curator: the museum journal, 612, 345-352.‏
Mackey, G. 2016. Love the place where you belong: Ecological identity in early childhood. Early Education, 60, 26.‏
Mallavarapu, S. & Taglialatela, L. A. 2019. A post-occupancy evaluation of the impact of exhibit changes on conservation knowledge, attitudes, and behavior of zoo visitors. Environmental Education Research, 2510, 1552-1569.‏
Mallinson, J. J. 2003. A sustainable future for zoos and their role in wildlife conservation. Human dimensions of wildlife, 81, 59-63.‏
Marshall, J. 2018. Bringing the Zoo to Hospitalized Children; Program Results. IZE Journal, 54. 32-36.
Martin, T. 2019. Participatory Research for Resilience in EE Programs: Paying Attention to Ecological Identity, Place, and Community.‏ 65.
Mason, P. 2000. Zoo tourism: The need for more research. Journal of Sustainable Tourism, 84, 333-339.‏
Mason, P. 2007. Roles of the modern zoo: conflicting or complementary?. Tourism Review International, 113, 251-263.‏
Mazur, N. 2001. After the Ark? Environmental Policy Making and the Zoo. Melbourne. Melbourne University Press.
Mellish, S.; Ryan, J. C.; Pearson, E. L. & Tuckey, M. R. 2019. Research methods and reporting practices in zoo and aquarium conservation‐education evaluation. Conservation biology, 331, 40-52.
Meloni, A.; Fornara, F. & Carrus, G. 2019. Predicting pro-environmental behaviors in the urban context: the direct or moderated effect of urban stress, city identity, and worldviews. Cities, 88, 83-90.‏
Moss, A. & Esson, M. 2013. The Educational Claims of Zoos: Where Do We Go from Here?. Zoo biology. 32. 10.1002/zoo.21025.
Moss, A.; Jensen, E. & Gusset, M. 2015. Evaluating the contribution of zoos and aquariums to Aichi Biodiversity Target 1. Conservation biology, 292, 537-544.
Niemi, H. 2002. Active learning-a cultural change needed in teacher education and schools. Teaching and teacher education, 187, 763-780.‏
Nisbett, E. K.; Zelenski, J. M. & Murphy, S. A. 2009. The nature relatedness scale: Linking individuals’ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41, 715-740.
Oakes, P. 1987. The salience of social categories. In J. C. Turner Ed., Rediscovering the social group pp. 117-141. New York, NY: Basil Blackwell.
Patrick, P. G.; Matthews, C. E.; Ayers, D. F. & Tunnicliffe, S. D. 2007. Conservation and Education: Prominent Themes in Zoo Mission Statements, The Journal of Environmental Education, 383, 53–59.
Peters, C. 2018, Taking Action for Today and Tomorrow. IZE Journal, 54. 58-59.
Powell, D. M. & Bullock, E. V. 2014. Evaluation of factors affecting emotional responses in zoo visitors and the impact of emotion on conservation mindedness. Anthrozoös, 273, 389-405.‏
Powell, D. M.; Dorsey, C. L. & Faust, L. J. 2019. Advancing the science behind animal program sustainability: An overview of the special issue. Zoo biology, 381, 5-11.
Prévot, A. C. & Clayton, S. 2018. Developing connection and care for nature in the zoo. ECCB2018: 5th European Congress of Conservation Biology. 12th-15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. Open Science Centre, University of Jyväskylä.‏
Ratner, A. 2018. Changing the Conversation on Climate; Empowering Youth Volunteers as Climate Change Interpreters. IZE Journal, 54. 51-53.
Reade, L. S. & Waran, N. K. 1996. The modern zoo: How do people perceive zoo animals?. Applied Animal Behaviour Science, 471-2, 109-118.‏
Reiser, D. 2017. Will the Ark Sink? Captive Wildlife, Tourism and the Human Relationship to Nature: Demystifying Zoos. In Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters pp. 263-272. Springer, Cham.‏
Roe, K.; McConney, A. & Mansfield, C. F. 2014. The role of zoos in modern society: A comparison of zoos' reported priorities and what visitors believe they should be, Anthrozoös, 274, 529-541.
Sampaio, M. B.; Schiel, N. & da Silva Souto, A. 2020. From exploitation to conservation: a historical analysis of zoos and their functions in human societies. Ethnobiology and Conservation, 9.‏
Schirmer, J. 2011. Assessing Social Impacts at the Macro-Scale. Environmental Impact Assessment Review, Vol 31 .382-391.
Schultz, P. W. 2002. Inclusion with nature: The psychology of human-nature relations. In P. Schmuck & P. Wesley Schultz Eds., Psychology of sustainable development pp. 61-78. New York, NY: Springer.
Shobeiri, S.M. & Abdullahi, S. 2009. Concepts, theories and applications in environmental education. Tehran: Payame Noor publication.
Shobeiri, S.M. & Meibuodi, H. 2013. Evaluating environmental education in Iran and providing recommendations to improve the current situation. The Journal of Environmental Science, 11 1:130-119.
Sorensen, M.; Johnson, B. & Kubarek , J. 2018. Using evaluation to increase internal audience awareness. IZE Journal, 54. 65-68.
Spooner, S. L.; Jensen, E. A.; Tracey, L. & Marshall, A. R. 2019. Evaluating the impacts of theatre-based wildlife and conservation education at the zoo. Environmental Education Research, 258, 1231-1249.
Staps, W. B. 1982. An Instructional Program Approach to Environmental Education K-12, Published in World Views on Science Education Edited by U-N Wanchoo Oxfor.
Stets, J. E. & Burke, P. J. 2000. Identity Theory and Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly, 63, 224-237.
Stevens, P. M. C.; & McAlister, E. 2003. Ethics in zoos. International Zoo Yearbook, 381, 94-101.‏
Syrowicz, V. 2018. Sustainability education as a Zoo exhibit. IZE Journal, 54. 45-47.
Thomashow Manzo LC, Perkins DD .2006. Finding common ground: the importance of place attachment to community participation and planning. J Plan Lit, 20:335–350.
Tofield, S.; Coll, R. K.; Vyle, B. & Bolstad, R. 2003. Zoos as a source of free choice learning, Research in Science & Technological Education, 211, 67-99.‏
Viet, L. V. 2018. Out-of-school Lessons in Saigon Zoo and Botanical Gardens. IZE Journal, 54. 60-64.
Walton, T. N. & Jones, R. E. 2018. Ecological identity: The development and assessment of a measurement scale. Environment and Behavior, 506, 657-689.‏
Wang, Y. 2019. Tourism Resource Allocation in Eco-Zoo. Revista Cientifica-Facultad de Ciencias Veterinarias, 29 3.
Woods, B. 2002. Good zoo/bad zoo: Visitor experiences in captive settings. Anthrozoös, 154, 343-360.
xue, l. & long, B. 2012. reflections on urban identity crisis from perspective of social development [j]. City Planning Review, 4.‏
Zavaran-Hosseini, S.; Hassan Beigi, Y.; Khaleghi A. 2018. From Yooz-Naqali to Perfor-Yooz: Lessons learned from eight years of using the arts in narrative education and outreach in Iran. IZ