شناسایی اثرات تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از تئوری بنیانی

نویسندگان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

شناسایی اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم به‌عنوان اولین و مهم‎ترین مخاطره تهدیدآمیز طبیعی، اولین گام تحقیق در راستای سازگاری با آن است. در این پژوهش با بهره‌گیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی به شناسایی اثرات منطقه‎ای تغییر اقلیم در استان گیلان پرداخته شد. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک‌های مصاحبه عمیق و گروه‌های بحث متمرکز بهره برده شده است. جامعه آماری، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مربوطه است و نمونه‌های تحقیق به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با انجام مصاحبه‌ با 12 صاحب‌نظر در استان گیلان، اشباع تئوریک حاصل شد. نتایج نشان می‌‌دهد که مهم‌ترین اثرات منطقه‎ای تغییر اقلیم در استان گیلان می‌توانند در هفت دسته شامل: عناصر اقلیمی، مخاطرات، کشاورزی، آب‌های سطحی و زیرزمینی، بیماری‌ها، محیط‌زیستی و اقتصادی-اجتماعی قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


اوجی، ر. و داودی، م. ۱۳۹۳. تغییر اقلیم، تهدیدی برای توسعه پایدار (مطالعه موردی: استان گیلان)، همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان، رشت، دانشگاه گیلان.
پاپ زن، ع. ؛ قبادی؛ زرافشانی ک. و گراوندی ش. 1389. مشکلات و محدودیت‌های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد: روستای حریر، استان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، صص 52-25.
عزیزی خالخیلی، ط. و زمانی غ. 1393. سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد ‌تئوری بنیادی (موردمطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت). مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال 25، شماره 4، صص 193-199.
قبادی، پ.؛ پاپ زن، ع.؛ زرافشانی ک. و گراوندی، ش. 1391. واکاوی محدودیت‌ها و مشکلات توریسم با استفاده از تئوری بنیانی مورد شناسی: روستای چرملة علیا، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 5، زمستان، صص 89-104.
کوچکی، ع.؛ شریفی، ح. و زند، ا. ۱۳۷۷. پیامدهای اکولوژیکی تغییرات اقلیم، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
گراوندی، ش.؛ پاپ زن، ع. و افشار زاده، ن. 1390. مدل‌سازی توسعه با استفاده از تئوری بنیانی موردمطالعه: روستای شروینه شهرستان جوانرود. نشریه مسکن و محیط روستا 78:136-67.
گروه سیاست‌های ملی سازگاری با اثرات کلان تغییر اقلیم. 1394. طرح بررسی چالش‌های مربوط به تغییر آب‌وهوا و پیاده‌سازی مطالبات کنوانسیون با توجه به وظایف ملی و ظرفیت‌های قانونی، دفتر تغییر آب‌وهوا.
Charmaz, K. & Bryant, A. 2010. Grounded Theory. International Encyclopedia of Education (Third Edition), 406–412.
Estiri, H. & Lau, J. 2013. A Theoretical Model on the Impacts of Climate Change on Housing Consumption and Residential Mobility Behaviors (April 20, 2013). SSRN: http://ssrn.com/abstract=2200032 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2200032
Gurran, N.; Norman, B. & Hamin E. 2012. Climate change adaptation in coastal Australia: An audit of planning practice, Ocean & Coastal Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.10.014
Hart K.; Allen, B.; Keenleyside, C.; Nanni, S.; Maréchal, A.; Paquel, K.; Nesbit, M. & Ziemann, J. 2017. The consequences of climate change for EU agriculture. European Union. doi:10.2861/779630.
Hulme M. 2016. Concept of climate change. The international encyclopedia of geography. Wiley-Blackwell.
IPCC .2014b. Summary for Policymakers, in Field, C B, Barros, V R, Dokken, D J, Mach, K J, Mastrandrea, M D, Bilir, T E, Chatterjee, M, Ebi, K L, Estrada, Y O, Genova, R C, Girma, B, Kissel, E S, Levy, A N, MacCracken, S, Mastrandrea, P R, White, L L (eds), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp1-32. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, and New York, NY, USA.
IPCC. 2012. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. A special report of working groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, pp 582
IPCC. 2014a. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.
Kachel, U. E. 2012. Mediating Climate Change Agency: A Grounded Theory of Travellers Climate Change Perceptions and Influences on Travel Behaviours.
Karimi, V.; Karami, E. & Keshavarz, M. 2018. Climate change and agriculture: Impacts and adaptive responses in Iran. Journal of Integrative Agriculture, 17(1), 1-15.
Le Treut H.; Somerville R.; Cusbasch U.; Ding Y.; Mauritzen C.; Mokssit A.; Peterson T. & Prather M. 2007. Historical Overview of Climate Change. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Liu, Sh. 2014. How people reason: a grounded theory of scientific reasoning about global climate change. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/167249.
ndreasen H. M. (2011). Struggling to Survive, or Adapting for the Future: Understanding Climate Change Problems, Responses and Capacities from the Perspective of Farmers, Fishermen and Workers in Rural Bangladesh. Master thesis, Roskilde University.
Nelson, D. 2014. Assessing Needs for Climate Change Adaptation in the Great Lakes Region: Interviews from Across the Basin.
Robledo, C.; Clot, N.; Hammill, A. & Riché, B. 2012. The role of forest ecosystems in community-based coping strategies to climate hazards: three examples from rural areas in Africa. Forest Policy and Economics, 24, 20-28.
Sapkota, P.; Keenan, R. J.; Paschen, J. A. & Ojha, H. R. 2016. Social production of vulnerability to climate change in the rural middle hills of Nepal. Journal of Rural Studies, 48, 53-64.
Saunois M.; Jackson R.B.; Bousquet P.; Poulter B. & Canadell J.G. 2016. The growing role of methane in anthropogenic climate change, Environmental Research Letters No 11 (12), 20207.
Slegers, M. F. 2008. If only it would rain: Farmers’ perceptions of rainfall and drought in semi-arid central Tanzania. Journal of Arid Environments, 72(11), 2106-2123.
Tortajada, C.; Kastner, M. J.; Buurman, J. & Biswas, A. K. 2017. The California drought: Coping responses and resilience building. Environmental Science & Policy, 78, 97-113.
Weed, M. 2009. Research quality considerations for grounded theory research in sport & exercise psychology. Psychology of Sport and Exercise, 10:502-510.
Woodward, F.I. 1993. Global climate change: the ecological consequences. Academic Press. https://books.google.com/books?id=6ndNAQAAIAAJ.