درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

3 استاد دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

چکیده

در عصر حاضر گردشگری به طور اعم و پایداری گردشگری به طور اخص در مناطق بازدیدی، به یکی از مهمترین مباحث در محافل علمی جهان تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت کنونی و نحوه پیشرفت به سوی پایداری گردشگری، دامنه موضوع را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط و نهادی می‌‌کشاند. بدیهی است رسیدن به پایداری گردشگری در ابعاد مختلف آن مستلزم وجود سنجه‌‌ها، نمایه‌‌ها و الگوهای صحیح جهانی گردشگری در جهت ارزیابی وضعیت آن است. در این مقاله تلاش شده است یک چارچوب الگویی منسجم از نمایه‌های گردشگری پایدار ارایه گردد، تا ضمن توانمندسازی از جهت اندازه‌‌گیری پایداری در هر سه سطح محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، به آسانی قابل فهم و از نظر فنی و اقتصادی قابل سنجش باشد. همچنین به کمک این چارچوب الگویی، علاوه بر شناخت ارتباط بین گردشگری و محیط طبیعی، عملیات پایش اقدامات مدیریتی نیز ممکن می‌‌شود. در راستای این هدف، نخست تاثیرات احتمالی گردشگری در پنج منبع متفاوت تفرجی (مناطق تاریخی، مناطق کوهستانی، نواحی نادر، مناطق حفاظت شده، جزایر و نواحی ساحلی) مشخص شد و سپس چارچوبی از 153 نمایه (فیزیکی- اکولوژیکی؛ اجتماعی- مردم شناختی؛ اقتصادی- سیاسی) به تفکیک 46 نمایه سنجش پایداری، 77 نمایه سنجش گردشگری پایدار و 30 نمایه سنجش ظرفیت برد گردشگری متناسب با مقوله سنجش پایداری معرفی شد. استفاده بهینه از این نمایه‌‌ها در زمینه توسعه پایدار گردشگری و راهبردهای آن می‌‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


جعفرزاده، ن. و نبی زاده، ر. 1376. روش شناسی بررسی امکانات توسعه صنعت گردشگری پایدار با تکیه برتوانایی‌‌های زیست بوم ایران.
فصلنامه علمی محیط زیست. جلدنهم. شماره 4: 6-11
Blancas, F. J.; Lozanooyola, M.; Gonzalez, M.; Guerrero, F. M. & Caballero, R. 2011. How to Use Sustainability Indicators for Tourism Planning: The case of rural tourism in Andalusia ,Spain. Science of the Total Environment. 28:412-413.
Bossel, H. 1999. Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications. A Report to the Balaton, Group IISD, Canada.
Camus, S.; Hikkerova, L. & Sahut, J. M. 2015.Systemic Analysis and Model of Sustainable Tourism. International Journal of Business, vol. 17 (4):98-112.
Castellani, V. & Sala, S. 2010. Sustainable Performance Index for Tourism Policy Development. Tourism Management. 31: 871–880.
Christine, B.; Thomas, E. & Christian, M. 2005. Recreation Planning at Coastal and Marine Protected Areas: Creating a Model for Adaptive Management. Proceeding of the 14the Biennial Coastal Zone Conference. July17 to 21.
Creel, L. 2003. Repple effects: Population and Coastal Regions. Population Reference Bureau.
Diaz, G. & Norman, A. 2006.Proceeding Manual for Sustainable Tourism Trainer. ACS, Available in http/www.acs –aee.org/Tourism/manuals1.htm.
Department of Environmental Studies Athens. 2002. Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations. University of the Aegean.
Fick, L. 2003. Draft Guide line: Methodology for Carrying Capacity Assessment for the Use of Water for Recreational Purposes. Department of Water Affairs and Forestry.
Hardi, A. 1999. the Dashboard of sustainability, Winnipeg, Manitoba, Canada: Consultative Group on Sustainable Development Indicators and International Institute for Sustainable Evelopment.
Logar, I. 2010. Sustainable Tourism Management in Crikvenica, Croatia: An Assessment of Policy Instruments. Tourism Management. 31: 125-135.
Miočić, B. K.; Razović, M. & Klarin ,T. 2016.Management of Sustainalble Tourism Destination Through Stakholder Cooperation. Management, 21(2): 99-120.
Omri, A.; Shahbaz, M.; Chaibi, A. & Rault, C. 2015. A panel analysis of the effects of oil consumption, international tourism, environmental quality and political instability on economic growth in MENA region, IPAG working papers, 2:600-613.
Ortolano, L. 1984. Environmental Planning and Decision Making, John Wiley and Sons, New York.
Perez, V.; Guerreri, F. M.; Perez, F. & Caballero, R. 2013. Composite Indicator for the Assessment of Sustainability: the Case of Cuban Nature Based Tourism Destinations. Ecological Indicators. 29: 316-324.
Pope, J. 2004. Conceptualizing Sustainability Assessment. Environmental Impact Assessment Review. 24:595-616.
Scott, D. & Limeiex, C. 2010.Weather and Climate Information for Tourism. Environmental Sciences. 1: 146-183.
Sharma, R. 2016 .Evaluating total carrying capacity of tourism using impact indicators. Global J. Environ. Sci. Manage., 2(2): 187-196.DOI: 10.7508/gjesm.2016.02.009.
Sompholkrang, M. 2014. Tourism Expenditures and Environment in Thailand. Eurasian Journal of Economics and Finance, 2(2): 63-69.
Southern Cross University Portfolio Miring Group. 1997. Coastal Tourism-A manual for Sustainable Development .Environment Australia. ISDN064227129.
Stasiukynas, A.; Raslanas, S. & Jurgelatyte, E. 2013. Sustainability Assessment Studies of Recreational Buildings. Procedia Engineering. 57: 929-937.
Tsaur, Sh.; Lin,Y. & Lin, J. 2006. Evaluating of Ecotourism Sustainability from the Integrated Perspective of Resource, Community and Tourism. Journal of Tourism Management. 27:640-653.
Tsaur, Sh. & Wang, Ch. 2007. The Evaluation of Sustainable Tourism Development by Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Set Theory: An empirical study on the Green Island in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(2):137-187
Wong, C. 2006. Indicator for Urban And Regional Planning, The Interplay of Policy and Methods, Routledge publisher, London and new York, p90.
World Economic Forum. 2007a. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007. Geneva, Switzerland. Available fromhttp://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Travel&TourismReport/index.htm, accessed 15 March 2007.