ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه تلاش شده تا دانش، نگرش و رفتار دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شهرکرد نسبت به اهمیت حفاظت منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مورد بررسی قرار گیرد و عوامل موثر بر آن نیز مشخص شود. روش انجام این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است و روش جمع‎آوری اطلاعات بر اساس مطالعه اسنادی کتابخانه‎ای و مطالعه میدانی است که برای این منظور از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر تمام دانشجویان ترم 7 دانشگاه شهرکرد هستند که تعداد آن‎ها برابر 490 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی خوشه‎ای 180 نفر از دانشجویان انتخاب شدند و پرسش‎نامه‎ها تکمیل شدند. نتایج این تحقیق نشان از مطلوبیت خوب دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شهرکرد دارد. همچنین اختلاف دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانشجویان در بین دانشکده‌های مختلف معنی‌دار است و دانش و نگرش و رفتار محیط‌زیستی در دانشکده منابع‌طبیعی و علوم زمین بیش‎تر و مطلوب‌تر از سایر دانشکده‎ها است. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی، مشخص شد میزان دانش محیط‌زیستی افراد تحت تاثیر وضعیت تاهل، نگرش محیط‌زیستی تحت تاثیر جنسیت و در نهایت رفتار محیط‌زیستی دانشجویان متاثر از محل سکونت آن‌ها است. همچنین نوع دیپلم بر سه بخش دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی تاثیر می‌گذارد. مطابق نتایج با افزایش دانش محیط‌زیستی افراد، نگرش و در نهایت رفتار محیط‌زیستی آن‎ها افزایش پیدا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


احمدوند، م. و نوری پور، م. 1389. نگرش‌های محیط‌زیستی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج: تحلیلی جنسیتی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 6 (2): 1-13.
جوکار، گ. و میردامادی، م. 1389. دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط‌زیست. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. 3 (1): 1-14.
حمیدیان، ع. 1390. لزوم توجه به فرهنگ محیط‌زیستی دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشگاه تهران). نخستین همایش باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران.
صالحی، ص.؛ سلیمانی، ک. و پازوکی‌نژاد، ک. 1394. بررسی نگرش و رفتار مسئولانه دانشجویان نسبت به محیط‌زیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران). پژوهش‌های محیط‌زیست. 6 (11): 265-276.
صالحی، ص. و پازوکی‌نژاد، ز.1393. تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد محیط‌زیستی دانشجویان. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 25(3): 88-71.
فاضلی، ف. و مهدوی ایکدلو، ف. 1398. بررسی محتوای دروس علوم تجربی دوره راهنمایی در حوزه آموزش حفاظت از محیط‌زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست21 (1): 243-227.
علوی مقدم، م.؛ مکنون، ر.؛ بابا زاده ناصری، ع.؛ خانمحمدی هزاوه، م. و یونس افتخاری، ی. 1391. ارزیابی آگاهی، تگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط‌زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 14 (55): 147-154.
غزالی، غ. و بیژنی، م. 1395. کاربرد نگرش‌های ارزشی محیط‌زیستی در تحلیل رفتار زیست محیط گرایانه کشاورزان به منظور حفاظت از خاک (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 47(1): 81-91.
مرادی، س.1396. ارزیابی دانش، نگرش و رفتار مسئولانه دانشجویان نسبت به محیط‌زیست (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور). فصلنامه انسان و محیط‌زیست. 15 (4): 98-87.
میر شجاعی، م. 1394. بررسی میزان آگاهی، نگرش، عملکرد دانشجویان پیام نور شهرری در خصوص تفکیک زباله از مبدأ. فصلنامه پژوهش در علوم مهندسی و فناوری. 1(1): 27-23.
مهدوی، س.م.ص و وزیری، رؤیا. 1389. بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر نگرش محیط‌زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال 1388. فصلنامه پژوهش اجتماعی. 3(7):46-19.
موحد، خ. 1382. جایگاه تدریس مفاهیم محیط‌زیست در آموزش رشته‌های معماری و شهرسازی www.magiran.com.
میرزایی، س. 1390. رسانه و محیط‌زیست از سایت اینترنتی www.ettalaat.com.
معاونت طرح و برنامه دانشگاه شهرکرد. 1396. گزارش بخش آمار و اطلاعات دانشگاه.
میردامادی، م.؛ باقری ورکانه، ع. و اسمعیلی، س. 1389. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسط شهر تهران از حفاظت محیط‌زیست. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 12 (1): 201-216.
همتی، ز. و شبیری، م. 1394. تحلیلی بر مؤلفه‌های ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی (مطالعه موردی: شهروندان شهر شیراز). فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 8 (4): 197-215.
Aminrad, Z.; Azizi, M. & Wahab, M. 2010. Environmental Awareness and Attitude among Iranian Students in Malaysian Universities. Environment Asia. 10 (3):1-10.
Cochran, W.G. 1977. Sampling techniques (third edition). John Wiley & Sons, 442 p.
Chen, X;. Peterson, M. N;. Hull, V;. Lu, C;. Lee, G. D;. Hong, D. & Liu, J. 2011. Effects of attitudinal and sociodemographic factors on pro-environmental behaviour in urban China. Environmental Conservation. 38(1): 45-52.
Cheung, L. T.; Fok, L;. Tsang, E. P;. Fang, W. & Tsang, H. Y. 2015. Understanding residents’ environmental knowledge in a metropolitan city of Hong Kong, China. Environmental Education Research. 21(4): 507-524.
Gifford, R. & Nilsson, A. 2014. Personal and social factors that influence proenvironmental concern and behaviour: A review. International Journal of Psychology. 49(3): 141-157.
He, E;. Hong, T. & Liu, L. 2011. A Comparative Study of Environmental Knowledge, Attitudes and Behaviors Among University Students in China. International Research in Geographical and Environmental Education. 20 (2): 91-104.
Kose, S.; Gencer, A. S.; Gezer, K.; Erol, G. H. & Bilen, K. 2011. Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes.International Electronic Journal of environmental education, 1(2), 1-12.
Mostafa, M. M. 2007. Gender differences in Egyptian consumers’ green purchase behaviour: the effects of environmental knowledge, concern and attitude. International Journal of Consumer Studies. 31(3): 220-229.
Sarkar, M. 2011. Secondary students’ Environmental Attitudes: The case Of Environmental Education in Bangladesh. International Journal of Academic research in Business and social Sciences, 1, 106-116.
Schmidt, J. E. 2007. From Intentions to Actions: The Role of Environmental Awareness on College Students, UW-L. Journal of Undergraduate Research. 3 (5): 1-4.
Thompson, S.C. & Barton, M.A. 1994. Ecocentric and anthropocentric attitudes. Journal of environmental psychology, 14,149-157.
Thapa, B. 1999. Environmentalism: The Relation of Environmental Attitudes and Environmentally Responsible Behaviors among Undergraduate Students, Buletin of Science Technology Society, 19: 426-438.
Vicente- Molina, M. A;. Fernández-Sáinz, A. & Izagirre-Olaizola, J. 2013. Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production. 61: 130-138.