حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پارادایم نوین بوم‌محوری در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، موجب به رسمیت شناختن دوچرخه‌سواری به منزله یکی از مهم‏ترین سیستم‏ های حمل‌ونقل درون شهری شده است. مطالعه حاضر ابتدا با روش تحلیل اسنادی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، به دنبال دست‌یابی به تبیینی جامع از موضوع مدل حمل‏ ونقل سبز مبتنی بر دوچرخه‌سواری، فواید، چالش‌ها و فرصت‌های آن است. با مرور سیستماتیک 31 پژوهش ملی و 20 پژوهش بین‏ المللی با موضوع حمل‏ونقل سبز مبتنی بر دوچرخه‌سواری، مجموعا 13 چالش و 20 فرصت و راه‏حل استخراج شد. بر مبنای یافته‏ ها، چهار حوزه زیرساختی کلان «فنی- سخت‌افزاری»، «آموزشی-ترویجی»، «نرم‌افزاری و خدمت‌رسانی آنلاین» و «قانونی» به دست آمد. سپس برای هر حوزه، اهداف و برنامه‌های موردنیاز شناسایی و تشریح شدند. در گام بعد با رویکرد مطالعه موردی، بر منطقه C میلان تمرکز شد. اطلاعات حاصل از مشاهدات میدانی و همچنین اطلاعات حاصل از روش نشانه‌شناختی برآمده از پلت‏ فرم‏ های نقشه‏ محور تحلیل شدند. با تمرکز بر جزئیات و تطبیق گزاره‏های کلی حاصل از مبانی نظری بر واقعیت‌های میدانی، سعی شد دلایل موفقیت شهرداری میلان در گسترش و ترویج دوچرخه‌سواری مشخص شوند. در راستای شفاف شدن یافته‌ها، نتایج پژوهش در قالب الگویی مفهومی ارایه شد. پژوهش‌ حاضر با ارایه تصویری دست‌یافتنی از رویکرد بوم‌محور در مدیریت حوزه حمل‏ ونقل شهری که امتحان خود را در عمل پس داده‌ و می‌تواند برای بسیاری از کلان‌شهرهای واقع در ابتدای مسیر تغییر پارادایم‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی شهری به بوم‌محوری قابل توجه باشد. در پایان، پیشنهاداتی کاربردی برای چهار گروه سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت، پژوهشگران و بالاخره عموم شهروندان، به فراخورد حقوق و مسؤولیت‌ها، با رویکردی هم‌افزا، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


اعظم کثیری، آ. 1394. تطبیق معناشناختی نظام تبلیغات‌ محیطی و شهر پایدار، معماری و شهرسازی پایدار، 3(2)، 47-58.
امان‏پور، س.؛ علیزاده، م.؛ پرویزیان، ع. ر. و احمدی، ‏ه. 1395. مکان گزینی مسیرهای دوچرخه‌سواری کلانشهر اهواز. جغرافیا و مطالعات محیطی، 5(19)، 49-62.
امینی، و. ۱۳۹۲. یک تحلیل کمی از تاثیر جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با دوچرخه، پژوهشنامه حمل‌ونقل، ۱۰(۴).
آصفی، ا.ع.؛ عفیفه، ج. و طغرایی، ح ۱۳۹۸. تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی‌های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه‌سواری با کاربرد مدل IPA مدیریت ورزشی، ۱۱(۱)، ۹۱-۱۰۰.
آقا بیگ، ک. و نوروزی، و. ۱۳۹۸. مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات دوچرخه‌سواران، جاده، ۲۷(۹۸)، ۱-۱۲.
بابائی مراد، ب.؛ الهی مهر، ن.؛ صحرا کار، ن. و موسویان، ع. 1395. ارزیابى شاخص‌هاى مؤثر بر قابلیت پیاده‌مداری در راستاى تحقق توسعه پایدار شهرى (نمونه موردى: خیابان بوعلى سینا و اکباتان شهر همدان)، مطالعات محیطى هفت حصار، شماره 18: 19 -30.
باطنی پور، ن.؛ خداداده، ی. و محمدپور، ن. 1391. طراحی سیستم کرایه دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور، هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا). 17 (4) .75-82 .
باقیانی مقدم، م.ح.؛ قلیان اول، م.؛ کریمی، م.؛ کمالی‌خواه، ط. و روحی مقدم، ر. 1393. بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده از دوچرخه براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد، طلوع بهداشت، 13 (4)، (46)، 83 - 93 .
برق جلوه، ش. و مبرقعی دینان، ن. 1392. توسعه شاخص‎های پایداری شبکه سبزراه‎ها بر اساس اصول بوم‎شناسی سیمای‎سرزمین. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 15(1)، 167-184.
تقوایی فتحی، ع. 1390. معیارهای مکان گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه‌سواری (با تأکید بر شهر اصفهان)، جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۲(۳)، ۱۳۵-۱۵۲.
جوادی، ق.؛ طالعی، م. و آقامحمدی، م. 1393. برنامه ریزی مکانی ایستگاه‏های دوچرخه عمومی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چندمعیاری، علوم و فنون نقشه برداری، 3 (4)، 53 – 64.
جهانشاهی، د.؛ خوارزمی، ا. ع. و شکوهی، م. ا. 1395. ارزیابی شاخص‌ها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه‏های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد)، چهارمین کنگره بین‏المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 12-27.
حاتمی‌نژاد، ح. و اشرفی، ی. 1388. دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب، پژوهشهای جغرافیای انسانی، 42(70)، 45-63.
حبیبیان، م.؛ ‏هامونی، پ. و حق‌شناس، پ. 1396. تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه‌سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز)، مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)، 49(3)، 593 -602.
حجازی، آ.؛ عطاران، ح.؛ حسینی، م.؛ بدیعیان موسوی، ن. و خادمی، ع. 1394. بررسی مرگ‏های ناشی از دوچرخه‌سواری در ایران در دوره زمانی 1391 – 1389، مجله علمی پزشکی قانونی، 21 (4)، 263 -271 .
حمیدی، ح. ا. و چاوشی، ا. 1396. سامانه اشتراک دوچرخه تهران: ارایه رویکردی مناسب جهت ایجاد جایگاه‏های اشتراک دوچرخه هوشمند. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل. 9(2). 258-276.
خادم الحسینی، ا.؛ قائدرحمتی، ص. و صفی‌خانی، م. 1391. بررسی و تحلیل کالبدی گسترش گردشگری شهری با استفاده از دوچرخه (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان). جغرافیایی فضای گردشگری. 1 (3). 89-102 .
دباغ نیکوخصلت، س.؛ بدری آذرین، ی.؛ شاهین، ا.؛ فتح الهی، س. و فریدفتحی، م. 1396. ارزیابی وضعیت موجود و اثربخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز، پژوهش‏های معاصر در مدیریت ورزشی، 7 (13)، 31 - 42 .
روستایی، ش. و ناصری، ر. 1398. ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه". دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‏های بوم شناسی شهری، 1(19)، 123-134.
سلطانی، ع. و پیروزی، ر. 1391. پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای فرهنگی تاریخی مطالعه موردی: محور حافظ (شیراز)، نشریه شهر و معماری بومی، 3 : 65 -77.
صفار، ی. و عظیم زاده، س. م. 1396، توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت و توسعه ورزش، 1 (10)، سال (2017-9)، 153-174.
عسکری، م.، و رحیمی، م. 1396. بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کلانشهرها، مطالعه موردی: کلانشهر تهران، جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 28، 1 (پیاپی 65)، 185 -206.
عسگری طورزنی، ع. و حبیبیان، م. 1395. شناسایی سیاست‏های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، 7(3)، 627-662.
علاالدینی، پ. و فایضی، ا. 1390. ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل‌ونقل: سنجش دست آوردها و چالش‏های طرح آزمایشی دوچرخه اشتراکی در تهران، مطالعات شهری، 1(1)، 77-90 .
عمادی، م.؛ قهرمان تبریزی، ک. و شریفیان، ا. 1392. مطالعۀ اکتشافی عوامل موثر بر توسعۀ دوچرخه‌سواری در شهر کرمان، مدیریت و توسعه ورزش، 2(2)، 60-47.
غلامی، ی.؛ شاطریان، م.؛ بسحاق، م.ر. و جهانی، م. 1398. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول. برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(2)، 1-22.
قائدرحمتی، ص.؛ خادم الحسینی، ا. و قشقایی‌نژاد، ر. 1389. بررسی راه کار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز، آمایش محیط، 3(8)، 19-1.
قربانی، ر. و اسدی، ا. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی؛ شهر زنجان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19(51)، 267-288.
قریب، ف. 1383. امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم، هنرهای زیبا، 19، 17 -28 .
قریشی، م. 1394. ارزیابی کارایی و اثر بخشی مسیرهای دوچرخه‌سواری-شهروندان منطقه ۸ شهر تهران، مطالعات مدیریت شهری، 7(22)، 32-44.
قلی‌پور، ر.‌ا.؛ حامدی، م. و منصورزاده، س. ع. 1398. ارایه چارچوب سیاست‌گذاری باز در حوزه حمل‏ونقل، پژوهشنامه حمل‏ونقل، 16(1)، 137-150.
مبارکی، ا. و تمری، ی. ۱۳۹۶. ارزیابی وضعیت طبیعی و کالبدی شهر ارومیه به منظور گسترش دوچرخه‌سواری، جاده، ۲۵(۹۱)، ۱۳۳-۱۵۰.
محمدی، ع. ر. و حاجی‌زاده، م. ج. 1395. سنجش و رتبه‌بندی محلات شهری در نما گرهای شهر پیاده‌مدار (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهر، شماره 26: 131-152.‎
مختاری ملک آبادی، ر. 1390. تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل‌ونقل پایدار شهر اصفهان، مطالعات و پژوهش‏های شهری منطقه ای، 3 ( 9)، 101-122.
مرتضایی، ع.؛ حسینیان، س. ن. و قربانزاده، س. 1397. ارزیابی چالش‌های عدم تحقق پذیری سیستم حمل‏ونقل غیرموتوری در منطقه یک مشهد، پژوهشنامه حمل‏ونقل، 15(4)، 235-246.
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد. 1388. آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)، انتشارات امیدمهر، 546.
معظمی گودرزی، ع. و قدمی، ف. 1395. چالش‏های مکان یابی مرکزی و طراحی سیستم اشتراک گذاری دوچرخه برای کاهش هزینه ی سفر و کاهش آلاینده‏ها، همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
ملک حسینی، ع.؛ درگاهی، م. م.؛ حاجی شریفی، آ.؛ کرمی نژاد، م. و رمضان‌زاده لسبویی، م. 1391. بررسی عوامل موثر درمیزان استفاده از دوچرخه اشتراکی در حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی محله‏های هفت حوض و مدائن منطقه 8)، فصل‌نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، 4 (11)، 159-178.
مهرپویا، ی. و ایوبی‌نژاد، ج. 1396. بررسی تاثیر هوشمندسازی ایستگاه‏های دوچرخه عمومی شهر مشهد و استفاده از دوچرخه‏های هوشمند بر ارتقای جایگاه آن به‌عنوان مدی از حمل‌ونقل عمومی درون شهری، اولین کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در علوم پایه و مهندسی.
میرقادری، س. م. ر. و خانی‌زاده، م. ع. 1398. مکان گزینی مسیرهای بهینه دوچرخه‌سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار نمونه مطالعه:(شهرآباده)، جاده.
ATM. 2020. GiroMilano. Accessed on June 8, 2020, available at www.ATM.it.
Berezvai, Z.; Isztin, P. & Vigh, E. Z. 2020. Does Uber affect bicycle-sharing usage? Evidence from a natural experiment in Budapest. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 133, 290-302.‏
Bibri, S. E. & Krogstie, J. 2020. Smart Eco-City Strategies and Solutions for Sustainability: The Cases of Royal Seaport, Stockholm, and Western Harbor, Malmö, Sweden. Urban Science, 4(1), 11.‏
Bicycle Federation of America. 1998. Creating Walkable Communities: A guide for local governments, Washington: prepared for MARC. www.marc.org.
Bikeitalia. 2020. Accessed on June 8, 2020, available at .https://www.bikeitalia.it.
Bikemi. 2020. Accessed on June 8, 2020, available at https://www.bikemi.com.
Boniardi, L.; Dons, E.; Campo, L.; Van Poppel, M.; Panis, L. I. & Fustinoni, S. 2019. Annual, seasonal, and morning rush hour Land Use Regression models for black carbon in a school catchment area of Milan, Italy. Environmental research, 176, 108520.‏
Castro, J. T. & Josef, J. F. C. 2020. Provision of Bicycle Facilities to Increase Bicycle Commuting at Central Business Districts in Metro Manila, Philippines. In Urban and Transit Planning (pp. 313-328). Springer, Cham.‏
Cerruti, D. 2015. Short and long run effects of vehicle charges: evidence from Milan, Italy.‏
Chen, C.; Wang, H.; Roll, J.; Nordback, K. & Wang, Y. 2020. Using bicycle app data to develop Safety Performance Functions (SPFs) for bicyclists at intersections: A generic framework. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 132, 1034-1052.‏
Chen, L. H. & Chancellor, H. C. 2020. Examining the leisure use of a bicycle share program: A case study of YouBike in Taipei. Journal of Leisure Research, 51(2), 183-205.
Chevalier, A.; Charlemagne, M. & Xu, L. 2020. Data on public bicycle acceptance among Chinese university populations. Data in brief, 28, 104946.‏
De Chardon, C. M.; Caruso, G. & Thomas, I. 2017. Bicycle sharing system ‘success’ determinants. Transportation research part A: policy and practice, 100, 202-214.‏
De Marco, A. 2019. Reshaping metropolitan transportation cultures. A comparative study of bicycle friendly cities in Europe and the case of the Metropolitan City of Milano (Doctoral dissertation, Univerza v Novi Gorici), 241.
Deng, F.; Fang, Y.; Xu, L. & Li, Z. 2020. Tourism, Transportation and Low-Carbon City System Coupling Coordination Degree: A Case Study in Chongqing Municipality, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 792.‏
Duc-Nghiem, N.; Viet-Phuong, N. & Kubota, H. 2020. Reasons for cyclists denying new-built bicycle lanes. In CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (pp. 933-939). Springer, Singapore.‏
Eskandarpour, M.; Ouelhadj, D. & Fletcher, G. 2019. Decision Making Using Metaheuristic Optimization Methods in Sustainable Transportation. In Sustainable Transportation and Smart Logistics (pp. 285-304). Elsevier.‏
Fournier, N.; Bakhtiari, S.; Valluru, K. D.; Campbell, N.; Christofa, E.; Roberts, S. & Knodler Jr, M. 2020. Accounting for drivers’ bicycling frequency and familiarity with bicycle infrastructure treatments when evaluating safety. Accident Analysis & Prevention, 137, 105410.‏
Geoportale comune milano. 2020. Accessed on June 8, 2020, available at www.regione.lombardia.it.
Gutiérrez, M.; Hurtubia, R. & de Dios Ortúzar, J. 2020. The role of habit and the built environment in the willingness to commute by bicycle. Travel Behaviour and Society, 20, 62-73.‏
Han, H.; Meng, B. & Kim, W. 2017. Emerging bicycle tourism and the theory of planned behavior. Journal of Sustainable Tourism, 25(2), 292-309.‏
Handy, S. 2020. Making US cities pedestrian-and bicycle-friendly. Transportation, Land Use, and Environmental Planning, 169-187.
He, B. J.; Zhao, D. X. & Gou, Z. 2020. Integration of Low-Carbon Eco-City, Green Campus and Green Building in China. Green Building in Developing Countries, 49-78.‏
Heinen, E. & Buehler, R. 2019. Bicycle parking: a systematic review of scientific literature on parking behaviour, parking preferences, and their influence on cycling and travel behaviour. Transport reviews, 39(5), 630-656.‏
Hoglund, M. 2020. Safety-oriented Practices of Adult Bicycle Ridersin Brooklyn, New York USA: An Interview Study.‏
Jain, T. K. 2020. Bicycle Hubs and Sustainable Development. Available at SSRN 3530209.
Kaplan, S.; Wrzesinska, D. K. & Prato, C. G. 2019. Psychosocial Benefits and Mood Improvement from Habitual Bicycle Use (No. 19-00934).
Kenworthy, J. R. 2019. Urban Transport and Eco-Urbanism: A Global Comparative Study of Cities with a Special Focus on Five Larger Swedish Urban Regions. Urban Science, 3(1), 25.‏
Kim, S.; Na, Y.; Na, S.; Ku, D. & Lee, S. 2020. Cost Estimation Methods in Feasibility Studies on Eco-Friendly Transportation Facilities. Chemical Engineering Transactions, 78, 247-252.‏
Kizolli, B. & Hatipoglu, S. 2019. Bicycle Usage The Urban Transportation: Pristina Example. Prizren Social Science Journal, 3(1), 50-61.‏
Lamont, M. 2009. Reinventing the wheel: A definitional discussion of bicycle tourism. Journal of Sport & Tourism, 14(1), 5-23.‏
Lee, K. & Sener, I. N. 2020. Emerging data for pedestrian and bicycle monitoring: Sources and applications. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 100095.‏‏‏‏
Liu, J. H. & Shi, W. 2020. Understanding Economic and Business Impacts of Street Improvements for Bicycle and Mobility–A Multicity Multiapproach Exploration (No. NITC-RR-1031-1161).
Luo, J.; Boriboonsomsin, K. & Barth, M. 2020. Consideration of exposure to traffic-related air pollution in bicycle route planning. Journal of Transport & Health, 16, 100792.‏
Lv, A.; Xin, D.; Wang, Z. & Li, L. 2020. Countermeasure Study of Green Transportation Development in the Context of Supply-side Structural Reform. In E3S Web of Conferences (Vol. 165, p. 04061). EDP Sciences.‏
Ma, L.; Liu, Y. & Liu, Y. 2020. Distributionally robust design for bicycle-sharing closed-loop supply chain network under risk-averse criterion. Journal of Cleaner Production, 246, 118967.‏
Martino, A. & e Territorio, T. T. 2012. Milano: from pollution charge to congestion charge. Presentation to TML Leuven, 5.‏
Meng, B. & Han, H. 2016. Effect of environmental perceptions on bicycle travelers’ decision-making process: developing an extended model of goal-directed behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(11), 1184-1197.‏
Michelle DeRobertis MS, P. E. & Tira, M. 2016. The Most Widespread Traffic Control Strategy You've Never Heard Of: Traffic-Restricted Zones in Italy. Institute of Transportation Engineers. ITE Journal, 86(12), 44.
Ninan, S. V. & Mathew, A. 2020. PV-Powered Bicycle for Health and Pollution Concern. Journal of Microcontroller Engineering and Applications, 6(3), 5-13.‏
Okonski, M. 2016. Bicycle Touring Infrastructure: An Architectural Proposal for Sustainable Bicycle Tourism (Doctoral dissertation).‏
Pacheco-García, E. A. & Sánchez-Delgado, A. Y. 2018. Quality of the bicycle transportation service in small and intermediate cities in Colombia. Revista Facultad de Ingeniería, 27(49), 57-64.‏
Pepe, N.; Pirovano, G.; Balzarini, A.; Toppetti, A.; Riva, G. M. & Lonati, G. 2019. Enhanced air quality modelling through AUSTAL 2000 model in Milan urban area. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 296, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.‏
Percoco, M. 2014. The impact of road pricing on housing prices: preliminary evidence from Milan. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 67, 188-194.‏
Pikora, T.; Giles -Corti, B.; Bull, F.; Jamrozik, K. & Donovan, R. 2003. Developing a framework for assessment of the environmental determinants of walking and cycling
Regione lombardia. 2020. Accessed on June 8, 2020, available at www.regione.lombardia.it.
Rissel, C. E.; New, C.; Wen, L. M.; Merom, D.; Bauman, A. E. & Garrard, J. 2010. The effectiveness of community-based cycling promotion: findings from the Cycling Connecting Communitiesproject in Sydney, Australia. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 7(1), 8.‏
Ritchie, B. W. 1998. Bicycle tourism in the South Island of New Zealand: planning and management issues. Tourism management, 19(6), 567-582.‏
Ruprecht, A.A. & Invernizzi G. 2009. The effects of the traffic restriction fee (Ecopass) in the center of Milan on urban pollution with particulate matter: the results of a pilot study. Epidemiologia e Prevenzione. 33(1-2):21-26.
Sener, I. N.; Lee, K.; Hudson, J. G.; Martin, M. & Dai, B. 2019. The challenge of safe and active transportation: Macrolevel examination of pedestrian and bicycle crashes in the Austin District. Journal of Transportation Safety & Security, 1-27.‏
Sersli, S.; Scott, N. & Winters, M. 2019. Ride this way? The impact of a bicycle skills training intervention on bicycle uptake (No. 19-01132).‏
Sussman, R.; Tan, L. Q. & Kormos, C. E. 2020. Behavioral interventions for sustainable transportation: an overview of programs and guide for practitioners. In Transport and Energy Research (pp. 315-371). Elsevier.‏
Teixeira, C. D. A. & Edra, F. P. M. 2018. Bicycle in urban planning and strategies: a use for tourism. Revista Turismo & Desenvolvimento, (30), 37-49.‏
Temjanovski, R.; Arsova, M. & Ignjatov, I. 2019. Bicycle transport: Towards urban mobility or new culture symbol for healthy society. Journal of Economics, 4(2), 18-27.‏
Treasury, H. M. 2018. The Green Book: Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation, HM. Treasury, London, UK.
Vijayalakshmi, P. 2019. Eco friendly fully fuzzy multi objective multi-item solid transportation problem. International Journal of Management, IT and Engineering, 9(1), 337-351.‏
Vishkaei, B. M.; Mahdavi, I.; Mahdavi-Amiri, N. & Khorram, E. 2020. Balancing Public Bicycle Sharing System Using Inventory Critical Levels in Queuing Network. Computers & Industrial Engineering, 106277.‏
Wang, S.; Wang, J. & Yang, F. 2020. From willingness to action: Do push-pull-mooring factors matter for shifting to green transportation?. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 79, 102242.‏
Yeh, C. C.; Lin, C. J. Y.; Hsiao, J. P. H. & Huang, C. H. 2019. The effect of improving cycleway environment on the recreational benefits of bicycle tourism. International journal of environmental research and public health, 16(18), 3460.‏
Zhang, P. & Tian, L. 2016. An empirical research on tourism motivation, satisfaction and IPA of bicycle tourism Take bicycle tourists around Dianchi Lake as an example. Tourism Research, (4), 9.