بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدرسه سبز در مدارس

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان کاربست مولفه‌های مدرسه سبز در مدارس بود. رویکرد این پژوهش کمی و روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق همه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرقان به تعداد 292 نفر بودند که 166 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌آوری‌‌ داده‌‌ها، پرسشنامه مولفه‌های مدرسه سبز اسلامیه و همکاران Islamieh et) (al., 2019 بود که روایی آن توسط محققان تایید و پایایی آن به روش آلفای کرانباخ 92/0 ‌به دست آمد. تحلیل داده‌‌ها بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون آماری t انجام گردید. یافته‌‌‌های اصلی پژوهش نشان داد که میزان کاربست مولفه‌های طراحی و معماری، استفاده از فناوری در مدیریت انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت پسماند و خرید سبز در مدارس کمتر از حد متوسط است، ولی میانگین میزان کاربست سایر مولفه ‌ها کمی بالاتر از حد متوسط است؛ اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارند. پیشنهاد می‌شود نهادهای دست اندرکار آموزش محیط‌زیست با کمک آموزش و پرورش یک برنامه عملیاتی جهت انطباق بیشتر مدارس با مدارس سبز طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


Akman, O. & Alago, B. 2017. A Study on Environment - Oriented Knowledge, Attitude and Behavior Level of Teacher Candidates. Journal of Education & Practice, 8(7), 229-245.
Birjandi, M. 2015. Main Policies in Developing and Implementing Environmental Education Strategies in the Sixth Development Plan, Strategy Quarterly, 26 (84): 147-133.
Blewitt, J. 2008. Understanding sustainable development earth scan، first published, Uk.
Canada Green Bulding Council (2018). Green Schools. www.cagbc.org.
Chambers, R. 2012. Prticiparoru Whorkshop. London: Scan Publications LTD.
Earthman, G. 2015. Planning Education Facilities. USA: Rowman & Littlefield Education.
Fazeli, F. & Mahdavi Ekdloo, F. 2009. Investigating the status of environmental content in the textbooks of experimental sciences in general education, Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, (1) 21: 243-227.
Fien, J. & Tilbury, D. 2002. The global challenge of sustainability. In D. Tilburry, R.B. Stevenson, J. Fien, D. Schreuder (Eds.), Education and Sustainability: Responding to the Global Challenge (pp. 1-12). IUCN Commission on Education and Communication CEC. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK.
Grear, A. & Grant, E. 2015. Thought, Law, Rights and Action in the Age of Environmental Crisis. Cheltenham: Edward Elgar.
Islamieh, F.; Oladian, M. & Safari, M. 2019. Designing a Conceptual Model of Green Schools in Iran, Scientific Journal of School Management, 7 (2): 22-1.
López-Alcarria, A.; Gutiérrez-Pérez, J.; Poza-Vilches, F. 2017. Sustainable Management of Pre-School Education Centers: A Case Study in the Province of Granada. Procedia Social and Behavioral Sciences, 237(21), 541-547.
Manassas Park Elementary School. 2018. Online at: www.mpark.net [Accessed 07.01.18]
Maybodi, H.; Lahijanian, A.A.; Shabbiri, M. J. 2015. Azizinejad R. Development of standard criteria for green schools in Iran. Journal of Education, 32 (3): 129-107.
McKey, T. 2017. U.S. Department of Education Green Ribbon Schools Award from 2012, 2013, and 2014: Teacher Perceptions of Ecological & Democratic Principles. Journal of Sustainability Education, 13, 1-15.
Ontario Ministry of Education. 2018. Green Schools. Resource Guide: A Practical Resource for Planning & Building Green Schools in Ontario. Online at: www.edu.gov.on.ca .
Tripathi B.K. 2015. Towards a Green School on Education for Sustainable Development for Elementary Schools. National Council of Educational Research and Training, New Delhi, September 2015.
U.S. Green Building Council. 2018. Leadership in Energy and Environmental  Design (LEED). Washington, DC: Author. Online at: www.usgbc.org.
UNESCO. 2019. Eco-Schools to Place Environmental Education at the Heart of the School Curriculum, https:// en.unesco.org/ greencitizens/ stories/eco-schools place-environmental- education-heart- school-curriculum.
Vestena C.L.B., Piske., & F.H.R. 2017. Knowledge and Morality of School-Age Children & Adolescents Regarding Environmental Issues and Moral Dilemmas. Creative Education, 8, 177-188.
World Health Organization. 2015. School environment: Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.