تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ستاد وزارت نفت ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

5 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

با توجه به مشکلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های صنعتی در سال‌های اخیر توجه به اقدامات سبز سازمان برای برطرف نمودن مشکلات محیط‌زیستی افزایش یافته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، معاونان و کارکنان بخش مدیریت منابع انسانی در ستاد وزارت نفت ایران به تعداد 191 نفر می‌باشد که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 130 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌ای استاندارد شامل 7 بعد و 36 سوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که مدیریت سبز منابع انسانی سبز تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز، علاقه محیط‌زیستی و خودکارآمدی سبز دارد. همچنین مشخص شد که ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی با علاقه محیط زیستی، نگرش سبز و خودکارآمدی سبز را تعدیل می‌کند. همچنین مشخص شد که خودکارآمدی سبز، نگرش سبز و علاقه محیط‌زیستی هر سه تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارند. در نهایت مشخص شد که رفتار سبز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد.

کلیدواژه‌ها


آندرواژ، ل.؛ آلبو نعیمی، ا.؛ رضایتی، ل.؛ عطف، ز. و قاسمی همدانی، ا. 1398. تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان. مدیریت بهداشت و درمان، 10(شماره 4)، 103-112.
جانعلی‌زاده قزوینی، م.؛ کفاش‌پور، آ.؛ رحیم‌پور، ا. و سامانیان، م. 1400. رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی). خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 12(1( پیاپی 41 بهار 1400))، 163-177.
حسن پور، ا. و ابراهیمی، س. 1399. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان با تکنیک DANP. مطالعات رفتار سازمانی . 177-208.
سیدجوادین، س. ر.؛ روشندل اربطانی، ط. و نوبری، ع. 1395. مدیریت منابع انسانی سبز «یک رویکرد سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار». دانش سرمایه‌گذاری، 5(20)، 297-327.
فرامرزی، ح.؛ حاجی یخچالی، ع. و شهنی ییلاق، م. 1395. رابطة ساده و چندگانه جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(شماره 12(1395))، 17-26.
محمدی، ح. ر.؛ پورکیانی، م.؛ سلاجقه، س.؛ صیادی، س. و ملایی، ح. ر. 1399. طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(43)، 281-314.
Abbas, Z.; Sarwar, S.; Rehman, M. A.; Zámečník, R. & Shoaib, M. 2021. Green HRM promotes higher education sustainability: a mediated-moderated analysis. International Journal of Manpower.
Amankwah, J. & Sesen, H. 2021. On the relation between green entrepreneurship intention and behavior. Sustainability, 13(13), 7474.
Amrutha, V. N. & Geetha, S. N. 2020. A systematic review on green human resource management: Implications for social sustainability. Journal of Cleaner Production, 247, 119131.
Andersén, J. 2017. What about the employees in entrepreneurial firms? A multi-level analysis of the relationship between entrepreneurial orientation, role ambiguity, and social support. International Small Business Journal, 35(8), 969-990.
Ansari, N. Y.; Farrukh, M. & Raza, A. 2021. Green human resource management and employees pro‐environmental behaviours: Examining the underlying mechanism. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 229-238.
Bandura, A. 2006. Guide for constructing self-efficacy scales. Self-efficacy beliefs of adolescents, 5(1), 307-337.
Bhutto, T. A.; Farooq, R.; Talwar, S.; Awan, U. & Dhir, A. 2020. Green inclusive leadership and green creativity in the tourism and hospitality sector: serial mediation of green psychological climate and work engagement. Journal of Sustainable Tourism, 1-22.
Bombiak, E. & Marciniuk-Kluska, A. 2018. Green human resource management as a tool for the sustainable development of enterprises: Polish young company experience. Sustainability, 10(6), 1739.
Chen, Y. S.; Chang, C. H. & Lin, Y. H. 2014. Green Transformational leadership and green performance: The mediation effects of green mindfulness and green self-efficacy. Sustainability, 6(10), 6604-6621.
Cho, M. & Yoo, J. J. E. 2021. Customer pressure and restaurant employee green creative behavior: serial mediation effects of restaurant ethical standards and employee green passion. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Farooq, R.; Zhang, Z.; Talwar, S. & Dhir, A. 2021. Do green human resource management and self-efficacy facilitate green creativity? A study of luxury hotels and resorts. Journal of Sustainable Tourism, 1-22.
Fatoki, O. 2019. Green entrepreneurial orientation and firm performance in South Africa. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(1), 247.
Freitas, W. R. D. S.; Caldeira-Oliveira, J. H.; Teixeira, A. A.; Stefanelli, N. O. & Teixeira, T. B. 2020. Green human resource management and corporate social responsibility: Evidence from Brazilian firms. Benchmarking: An International Journal, 27(4), 1551-1569.
Guo, Y.; Wang, L. & Chen, Y. 2020. Green entrepreneurial orientation and green innovation: The mediating effect of supply chain learning. SAGE Open, 10(1), 2158244019898798.
Habib, M. A.; Bao, Y. & Ilmudeen, A. 2020. The impact of green entrepreneurial orientation, market orientation and green supply chain management practices on sustainable firm performance. Cogent Business & Management, 7(1), 1743616.
Haddock-Millar, J.; Sanyal, C. & Müller-Camen, M. 2016. Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 192-211.
Haldorai, K.; Kim, W. G. & Garcia, R. F. 2022. Top management green commitment and green intellectual capital as enablers of hotel environmental performance: The mediating role of green human resource management. Tourism Management, 88, 104431.
Hao, Q.; Yang, W. & Shi, Y. 2019. Characterizing the relationship between conscientiousness and knowledge sharing behavior in virtual teams: an interactionist approach. Computers in Human Behavior, 91, 42-51.
Jackson, S. E.; Renwick, D. W.; Jabbour, C. J. & Muller-Camen, M. 2011. State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue. German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99-116.
Kim, Y. J.; Kim, W. G.; Choi, H. M. & Phetvaroon, K. 2019. The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.
Luu, T. T. 2021. Green creative behavior in the tourism industry: the role of green entrepreneurial orientation and a dual-mediation mechanism. Journal of Sustainable Tourism, 29(8), 1290-1318.
Marrucci, L.; Daddi, T. & Iraldo, F. 2021. The contribution of green human resource management to the circular economy and performance of environmental certified organisations. Journal of Cleaner Production, 319, 128859.
Muangmee, F.; Arcand, M. & Baudry, D. 2021. The impact of brand evangelism on oppositional referrals towards a rival brand. Journal of Product and Brand Management, 25(6), 538–549.
Mousa, S. K. & Othman, M. 2020. The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 243, 118595.
Ogbeibu, S.; Senadjki, A.; Emelifeonwu, J.; Gaskin, J. & Pereira, V. 2021. Augmenting environmental sustainability through the exchange of green creative ideas–evidence from an emerging economy. Sustainable Production and Consumption, 26, 275-287.
Opatha, H. H. P. & Arulrajah, A. A. 2014. Green human resource management: Simplified general reflections. International Business Research, 7(8), 101.
Parida, S.; Ananthram, S.; Chan, C. & Brown, K. 2021. Green office buildings and sustainability: Does green human resource management elicit green behaviors?. Journal of Cleaner Production, 129764.
Qazi, W.; Qureshi, J. A.; Raza, S. A.; Khan, K. A. & Qureshi, M. A. 2020. Impact of personality traits and university green entrepreneurial support on students' green entrepreneurial intentions: the moderating role of environmental values. Journal of Applied Research in Higher Education.
Sabokro, M.; Masud, M. M. & Kayedian, A. 2021. The effect of green human resources management on corporate social responsibility, green psychological climate and employees’ green behavior. Journal of Cleaner Production, 127963.
Sarfraz, M.; Shah, S. G.; Fareed, Z. & Shahzad, F. 2020. Demonstrating the interconnection of hierarchical order disturbances in CEO succession with corporate social responsibility and environmental sustainability. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(6), 2956-2971.
Tang, G.; Chen, Y.; Jiang, Y.; Paille, P. & Jia, J. 2018. Green human resource management practices: scale development and validity. Asia Pacific Journal of Human Resources, 56(1), 31-55.
Úbeda-García, M.; Claver-Cortés, E.; Marco-Lajara, B. & Zaragoza-Sáez, P. 2021. Corporate social responsibility and firm performance in the hotel industry. The mediating role of green human resource management and environmental outcomes. Journal of Business Research, 123, 57-69.
Wu, B.; Monfort, A.; Jin, C. & Shen, X. 2022. Substantial response or impression management? Compliance strategies for sustainable development responsibility in family firms. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121214.
Ying, M.; Faraz, N. A.; Ahmed, F. & Raza, A. 2020. How does servant leadership foster employees’ voluntary green behavior? A sequential mediation model. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1792.
Zaid, A. A.; Jaaron, A. A. & Bon, A. T. 2018. The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of cleaner production, 204, 965-979.