کلیدواژه‌ها = ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی
ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 35-46

مریم جعفری نجف آبادی؛ محمدرضا علمی؛ احد ستوده؛ حمید سودائی‌زاده


بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 31-40

مهین پرک؛ سمیرا نوازی؛ اسماعیل صالحی