کلیدواژه‌ها = فرایند اکوسیستم
تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 93-103

زهرا اسدالهی؛ نغمه مبرقعی؛ مصطفی کشتکار