کلیدواژه‌ها = پارامترهای جذب
مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 93-108

محمد حسین گرجیان عربی؛ محسن احمدپور؛ حسن رضایی؛ محمد رحمانی؛ محمدحسین سینکا کریمی