کلیدواژه‌ها = ظرفیت زیستی برای هر فرد
بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 133-144

لیلا حاجی هاشمی؛ اسماعیل صالحی؛ علیرضا رحمتی