کلیدواژه‌ها = ماتریس SWOT
ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 35-46

مریم جعفری نجف آبادی؛ محمدرضا علمی؛ احد ستوده؛ حمید سودائی‌زاده