دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن

نویسنده

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عامل شکوفا‌یی جلبکی (کشند قرمز) و الگوی گسترش آن در سواحل استان بوشهر، عوامل موثر و یافتن راهکارهای کنترل این پدیده بود. تحقیقات میدانی و نمونه برداری‌ها از خلیج نایبند در جنوب استان بوشهر تا بندر دیلم در شمال، از آذر ماه 1387 تا آبان ماه 1388 انجام گردید. اولین مورد از بروز شکوفایی جلبکی درخلیج نایبند در جنوب استان بوشهر در روز 04/09/87 گزارش شد و تا روز 07/11/87 به جنوب بندر گناوه رسید. براساس نتایج شناسایی فیتوپلانکتونی، عامل شکوفایی جلبکی مورد بررسی گونه Cochlodinium polykrikoides متعلق به رده دینوفلاژلات های تک سلولی (Dinophyceae) از راسته Gymnodiniales بود. فراوانی این فیتوپلانکتون در استان بوشهر، در آذر ماه 1387 به حداکثر 000/700/8 سلول در لیتر رسید. سپس، در زمستان همان سال به حداقل میزان خود رسید و دوباره در فروردین و اردیبهشت ماه 1388 به حداکثر 000/120/4 سلول در لیتر افزایش یافت. ضریب همبستگی بین تراکم Cochlodinium.sp با غلظت فسفات و نیترات در ایستگاه خلیج نایبند به ترتیب 99/0+ و 98/0+ بود.

کلیدواژه‌ها


ایزدپناهی، غ. 1384. بررسی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس در محدوده ‌آب‌های استان بوشهر، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده میگوی کشور.
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، رخداد شکوفایی جلبکی مضر در ‌آب‌های استان هرمزگان. 1388.گزارش منتشر نشده.
Anton, A.; Teoh, P. L.; Mohd-Shaleh, S. R. & Mohammad-Noor N. 2008. First occurrence of Cochlodinium blooms in Sabah, Malaysia, Harmful Algae, 7, 331–336.
Azanza, R. V.; David, L. T.; Borja, R. T.; Baula, I. U. & Fukuyo Y. 2008. An extensive Cochlodinium bloom along the western coast of Palawan, Philippines, Harmful Algae, 7, 324–330.
Boney, A. D. 1989. Phytoplankton. Edward Annoid, British Library Cataloguing Publication Data.
Caron D. A. et al. 2009. Harmful algae and their potential impacts on desalination operations off southern California, Water Research, Vol X, 1–32.
Eco-Zist Consulting Engineers. 1980. Iran 1 and 2 Environmental Report. Atomic energy Organization of Iran.
Emery, K. O. 1956. Sediment and Water of the Persian Gulf, Bulletin of Mer. Asso. Petrol Geol., pp 2354 -2385.
Glibert P. M. et al. 2001. A fish kill of massive proportion in Kuwait Bay, 2001: the roles of bacterial disease, harmful algae, and eutrophication, Harmful Algae, 1 , 215–231.
Gobler C. J. et al. 2008. Characterization, dynamics, and ecological impacts of harmful Cochlodinium polykrikoides blooms on eastern Long Island, NY, USA, Harmful Algae, 7, 293-307.
Granéli, E. & Turner, J. T. 2006. Ecology of Harmful Algae: Kim H. G., 25. Mitigation and Controls of HABs, Springer, 327-335.
Imai, I.; Yamaguchi, M. & Hori Y. 2006. Eutrophication and occurrences of harmful algal blooms in the Seto Inland Sea, Japan, Plankton Benthos Res., Vol 1(2), 71–84.
Jeong, H. J. et al. 2008. Control of the harmful alga Cochlodinium polykrikoides by the naked ciliate Strombidinopsis jeokjo in mesocosm enclosures, Harmful Algae, Vol 7(3), 368-377.
Kampf, J. & Sadrinasab, M. 2006. The circulation of the Persian Gulf: a numerical study, Ocean Sci., 2, 27–41.
Kim, C. S. et al 1999. Reactive oxygen species as causative agents in the ichthyo-toxicity of the red tide dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides, J. Plank. Res., 1, 2105-2115.
Kim Dae-II. 2004. Effects of temperature, salinity and irradiance on the growth of the harmful red tide dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides Margalef (Dinophyceae), Journal of Plankton Research, 26(1), 61-66.
Kim, C. J.; Kim, H. G.; Kim, C. H. & Oh, H. M. 2007. Life cycle of the ichthyotoxic dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides in Korean coastal waters, Harmful Algae, Vol 6, 104–111.
Lizárraga, I. G.; Cortes, D. G. L.; Guzmán, B. J. J. & Sandoval, F. H. 2004. Blooms of Cochlodinium polykrikoides (Gymnodiniaceae) in the Gulf of California, Mexico, Rev. Biol. Trop., 52(S1), 51-58.
Maso´, M. & Garce´s, E. 2006. Harmful microalgae blooms (HAB); problematic and conditions that induce them, Marine Pollution Bulletin, 53, 620–630.
Matthews, S. G. & Pitcher, G. C. 1996. Worst recorded marine mortality on the South African coast., UNESCO, Sendai Kyodo Printer, 89-92.
MOOPAM. 1999. Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analyses Methods, ROPME Publishing. 3rd Ed.
Newell, G. E. & Newell, R. C. 1977. Marine Plankton (a practical guid), Hatchinson of London, UK.
ROPME. 2004. Regional Report of the State of the Marin Environment. ROPME, Kuwait.
Seong, H. I. 2009. Relationship between Physical Oceanographic Conditions and HAB in Korean Coastal Waters from 1995 to 2006, Ecology and Oceanography Division, NFRDI.
Sorina, A. 1978. Phytoplankton Manual, United Nation Educational Scientific and Cultur Organization.
Tang, Y. Z. & Gobler, C. J. 2009. Cochlodinium polykrikoides blooms and clonal isolates from the northwest Atlantic coast cause rapid mortality in larvae of multiple bivalve species, Marine Biology, 156(12), 2601-2611.
Yoon, Y. H. 2001. A summary on the red tide mechanisms of the harmful dinoflagellate, Cochlodinium polykrikoides in Korean coastal waters, Bull. Plankton Soc. Japan, 48(2), 113-120.
Zingone, A. & Enevoldsen, H. O. 2000. The diversity of harmful algal blooms: a challenge for science and management, Ocean & Coastal Management, 43, 725-748.