ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شهرستان دهلران در جنوب شرقی استان ایلام واقع شده و به خاطر داشتن جاذبه‎های طبیعی، فرهنگی و تاریخی، از جمله آثار طبیعی ملی و سه پدیده نادر چشمه‎های آب گرم، غار خفاش و چشمه‎های قیر دارای پتانسیل‎های فراوانی جهت توسعه بخش گردشگری است. در این تحقیق جهت ارزیابی توان اکولوژیکی از روش‎های AHP وTOPSIS  استفاده گردید. به‎منظور تعیین معیارها از روش نمونه‎گیری قضاوتی استفاده شد. تعداد 16 معیار و 10 محدودیت تعیین و سپس استاندارد‎سازی هر لایه از نقشه‎ها با استفاده از منطق بولین و فازی انجام شد. به منظور پهنه‎بندی بر اساس درجه توان برای کاربری طبیعت‎گردی، لایه رستری حاصل رویهم‎گذاری و بر اساس مطلوبیت ناحیه‎ای سرزمین به سه طبقه تقسیم شد و سرانجام نقشه ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به دست آمد. نتایج حاصل از روش AHP نشان داد که در بخش مرکزی بیشترین میزان پلی‎گون‎ها با توان بالا برای اکوتوریسم دیده می‎شود. بخش زرین‎آباد و در نهایت بخش موسیان رتبه‎های بعدی را دارند. مساحت‎های بدست آمده از نقشه نهایی حاصل از رویهم‎گذاری لایه‎ها نشان دهنده این امر می‎باشد که با توجه به مساحت کل شهرستان (حدود 6270 کیلومتر مربع) بیش از 78% مساحت دارای توان لازم برای کاربری طبیعت‎گردی هستند. در روش TOPSIS نیز بخش مرکزی با امتیاز 910/0، زرین آباد با 241/0 و پس از آن موسیان با 037/0 امتیاز رتبه‎های اول تا سوم را بدست آوردند. در نتیجه، نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت دارد که نشان‎دهنده صحت هر کدام از روش‎های یاد شده می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


Ananda, J. 2006. Implementing Participatory Decision Making in Forest Planning .Environ Manage. 39:534-544.
Courvisanos, J. & Jain, A. 2006. A framework for sustainable ecotourism: application to Costa Rica tourism and hospitality planning & development. Vol.3, No.2,131-142.
Dagdeviren, M.; Yavuz, S.; Kilinc, N. 2009. Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment. Expert Syst. Appl. 36, 8143.
Deng, J.; King, B. & Bauer, T. 2002. Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research. 29(2), 422–38.
Dodangeh, J.; Yuseff, R. & Jassbi, J. 2010. Using Topsis Method with Goal Programming for Best selection of Strategic Plans in BSC Model, J. Amer. Sci., 6, 136.
Dyer,R. & Forman, E. 1992. Group decision support with the analytic hierarchy process. Decision support systems.
Farrokhian, F., Hardanian, N. & Dashti, S. 2015. Formulation of Shadegan International Wetland Ecotourism Industry Strategy Based on SWOT Technique, Wetland Ecobiological Quarterly, 7(1): 6-7.[In persian]
Huang, M. 2006.Comprehensive evaluation of ecotourism resources in Yichun forest region of Northeast China. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 17(11): 2163-9.
Ilam Province Environmental Protection Agency. 1998. Recognition and Sustainable Productivity of Dehloran National Natural Resources.[In persian]
Irji, F. & Hammami, M.R. 2015. Ecotourism Protected Areas Ranking Using Hierarchical Analysis Methodology, Environmental Research, 6(1): 6-7.[In persian]
Laurance,W.; Alonso, M. & Campbell, P.  2005. Challenges for forest conservation in Gabon. Central Africa-futures, 38:454-479.
Lifang,Q. 2008.A model  for suitability evaluation of tourism development for the suburban mining wasteland and its empirical research. Ecological Economy 4:338-345.
Mahmoodzadeh, S.; Shahrabi, J.; Pariazar, M.& Zaezi, M. S. 2007. Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, Int. J. Hum. Soc. Sci., 1, 333.
Marciano,C. 2003. Archiving a common strategy for an integrated rural development plan in south Italy using analytic hierarchy process. Pisa, Italy,12-15.
McAdam, D.R. 1994. Mustang 2: The silk road project. Association for geographical information systems conference proceedings, p41.
Mikaeili, A.R. 1996. Physical planning of the recreational land uses in Gilan province of Iran (Ph.D. thesis). Univ. of Chokurova, Adana, Dept. of landscape architecture,Turkey, p 352.
Millar, D.R.; Morrice, J.G.; Horne, P.L.&  Aspinall, R. J. 1994. The use of geographic information systems for analysis of scenery in the Cairngorm mountains, Scotland. In M. F. Price and D.I. Heywood (eds) Mountain Environments and GIS (pp.119-132). London: Taylor & Francis.
Movahed, A., Kohzadi, S.A. & Abedinzadeh, F.2014. Ecotourism Development Strategy of Kurdistan Province Using SWOT and QSPM Model, Geographical Sciences Applied Research, 19(2): 1-4 .[In persian]
Nyaupane, G. P. & Thapa, B. 2004. Evaluation of ecotourism: A comparative assessment in the Annapurna Conservation Area Project, Nepal. Journal of Ecotourism, 3(1): 20-45.
Onut, S.& Soner, S. 2008. Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment,Waste Manage. 28, 552.
Priskin , J. 2001. Assessment of natural resources for nature- based tourism: the case of the central coast region of Western Australia. Landscape and and urban planning. 22(6):640-653.
Qureshi, M. 2003. Application of the analytic hierarchy process to riparian revegetation policy option ,small-scale forest economics. Management and Policy 2(3):441-458.
Saaty, T.l. 1980. The Analytical Hierarchy Process: Planning Priority Setting Resource Allocation, New York: HillBook Co.
Saberi, A., Salehi Karounian, A.R. & Salehi Karounian, Z. 2014. Ecotourism Capacities of Protected Areas for Sustainable Development (Case Study: Jahan Nakhsh Protected Area of ​​Gorgan), Tourism Management Studies, 8(2): 1-5.[In persian]
Schianetz ,k. 2005. Challenges of Sustainability Assessment for Tourism Destinations.4thNational Conference on Tourism Futures ,University of Queensland.
Tsaur, S. H.; Tzeng, G.-H. & Wang, K. C. 1997. Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives. Annals of Tourism Research.24(4): 796–812.
Tsaur, S.H; Lin, Y.C. & Lin, J.H. 2006. Evaluating ecotourism sustainability from the integrated perspective of resource, community and tourism. Tourism management. 27:640-653.
Williams, P.W.; Paul, J. & Hainsworth, D. 1996. Keeping track of what really counts: Tourism resource inventory systems in British Columbia, Canada. In L.C. Harrison and W. Husbands (eds) Practising Responsible Tourism: International Case studies in Tourism Planning, Policy & Development .New York: J. Wiley & Sons. pp 404-421.
Yun, Z. & Hua, P. 2003.  Study on function of components of dynamic system of tourism development in developed region A case study of foshan in Guangdong province. Chinese Geographical Science. 12(3):  226-232.